ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδικός:
Απόσπασμα Τίτλου:
Απόσπασμα Ερώτησης:
Απόσπασμα Απάντησης:
Ημερομηνία Υποβολής
Από: Έως:
Σύστημα:
Κατηγορία:
Υποκατηγορία:
Αναζήτηση
Α/Α:
98850
Τίτλος:
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
Ερώτηση
Για να υποβληθεί το 1ο Δελτίο Επιτευξης Δεικτών μιας ενταγμένης Πράξης που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ πρέπει να έχει υπογραφεί σύμβαση και να έχει καταχωρηθεί ΝΟΔΕ στο ΟΠΣ ή υποβολή του Δελτίου γίνεται υποχρεωτικά μετά την ένταξη της Πράξης στο ΕΠ, τον Ιανουάριο του επόμενου έτους αυτής κσι χωρίς την υπογραφή σύμβασης;
Απάντηση
Για ενταγμένες πράξεις για κάθε έτος υλοποίησης (ημερομηνία έναρξης πράξης στο ΤΔΠ) συμπληρώνεται ΔΕΔΠ.
Α/Α:
98277
Τίτλος:
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΘ ΣΔΕ ΔΙΙ_3:Έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης (π
Ερώτηση
Στην περιγραφή της Διαδικασίας ΔΙΙ_3:Έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης (πράξεις πλην ΚΕ) στο σημείο 2. Πεδίο εφαρμογής αναφέρεται "2.1. Η διαδικασία εφαρμόζεται για τα υποέργα που υλοποιούνται με σύναψη δημοσίων συμβάσεων (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών), ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός των οποίων είναι άνω του ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 133 του Ν 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) που αφορά στη διενέργεια διαγωνισμών με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος)."

Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν το όριο που τίθεται με τα αναγραφόμενα στο 2. "Πεδίο Εφαρμογής¨ισχύει και στα αναγραφόμενα στο σημείο τις ίδιας διαδικασίας 4.3 "Υπογραφή Σύμβασης και υποβολή ΤΔΥ" Παρατηρήσεις:
........Για τις δημόσιες συμβάσεις που κατά τη φάση ένταξης της πράξης έχει ήδη υπογραφεί η σχετική σύμβαση, η εξέταση της διαδικασίας ελέγχου της σύμβασης διενεργείται κατά την αξιολόγηση του αιτήματος χρηματοδότησης και εκδίδεται σχετική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης".

Σε περίπτωση μη ισχύος κατά το στάδιο της ένταξης της πράξης του πεδίου εφαρμογής παρακαλούμε για την διόρθωση της περιγραφής της διαδικασίας ΔΙΙ_3 στο ΣΔΕ.

Απάντηση
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΥΘΥ:
Το σημείο 2. Πεδίο εφαρμογής αναφέρεται στη γενική περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας, κατά την οποία το αίτημα του δικαιούχου για την εξέταση της διαδικασίας ανάληψης νομικής δέσμευσης γίνεται μετά την ένταξη της πράξης.
Στις «Παρατηρήσεις», που παρατίθενται στο τέλος της διαδικασίας, αναφέρονται οι ειδικότερες περιπτώσεις. Στην παράγραφο των παρατηρήσεων που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις που κατά τη φάση αξιολόγησης της πρότασης έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση, αναγράφεται ότι: «η εξέταση της διαδικασίας ελέγχου της σύμβασης διενεργείται κατά την αξιολόγηση του αιτήματος χρηματοδότησης και εκδίδεται σχετική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης.» Στην εν λόγω παράγραφο δεν υπάρχει αναφορά σε εξαιρέσεις (όπως υπάρχει στο σημείο 2. Πεδίο εφαρμογής), δηλαδή η παράγραφος αναφέρεται σε όλες τις συμβάσεις, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος τροποποίησης της διαδικασίας ΔΙΙ_3.
Σημειώνεται ότι, η ίδια αναφορά υπάρχει και στη διαδικασία ΔΙ_2: Επιλογή και έγκριση πράξης (πράξεις πλην ΚΕ), στην παρ. 4.2.
Α/Α:
98245
Τίτλος:
Ερώτημα προς ΕΥΘΥ σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα
Ερώτηση

Παρακαλούμε όπως ο υπεύθυνος για τα προσωπικά δεδομένα μας ενημερώσει αν το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων έχει εφαρμογή και στην περίπτωση των επιχειρήσεων.

Αν έχει εφαρμογή, τότε θα θέλαμε να διευκρινιστεί αν προκύπτει ζήτημα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα στην περίπτωση μία Διαχειριστική Αρχή συλλέγει και επεξεργάζεται ένα μόνο μεμονωμένο δεδομένο, και συγκεκριμένα τον ΑΦΜ των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε μία δράση.
Απάντηση
Το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και όλα όσα σχετίζονται με το νέο Κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα αφορούν σε φυσικά πρόσωπα ως υποκείμενα των σχετικών δικαιωμάτων.
Οι επιχειρήσεις είναι κατά βάση νομικά πρόσωπα.
Θα πρέπει όμως να γίνει η διάκριση της ατομικής επιχείρησης. Η ατομική επιχείρηση δεν έχει την ιδιότητα του νομικού προσώπου και αποτελείται από ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί τη δραστηριότητά της. Το φυσικό πρόσωπο ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησης έναντι τρίτων.
Κατά συνέπεια η Διαχειριστική Αρχή θα πρέπει να ελέγξει αν οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην εν λόγω δράση είναι ατομικές ή όχι.
Στην περίπτωση που υπάρχει ατομική επιχείρηση, θα ενημερωθεί το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου είναι η επιχείρηση για την περίπτωση επεξεργασίας του ΑΦΜ του από τη Δ.Α., μόνο για λόγους που αφορούν τη συμμετοχή του στη δράση.
Α/Α:
98013
Τίτλος:
∆ιαδικασία Ολοκλήρωσης Πράξης
Ερώτηση
Καλησπέρα σας,
στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 στην ∆ιαδικασία ∆ΙΙ_10: Ολοκλήρωση Πράξης (πράξεις πλην ΚΕ) αναφέρει ότι 'με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της πράξης ο ∆ικαιούχος υποβάλλει στη ∆Α/ΕΦ, Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης (Έντυπο Ε.ΙΙ.10_1).
Στις γενικές ανακοινώσεις του ΟΠΣ με έγγραφο που έχετε αναρτήσει στις 4/12/2018 με τίτλο 'ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 ‐ 2020', δεν αναφέρει την υποχρέωση του Δικαιούχου για υποβολή Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πράξης.
Παρακαλώ ενημερώστε μας εάν έχει καταργηθεί το συγκεκριμένο βήμα στην διαδικασία ολοκλήρωσης Πράξης.
Ευχαριστώ
Απάντηση
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΥΘΥ:
H έκθεση ολοκλήρωσης πράξης έχει καταργηθεί. Η σχετική ενημέρωση έγινε με το με αρ.πρωτ. 102634/ΕΥΘΥ 776/1-10-2018 έγγραφο της ΕΥΘΥ (συνημμένο).
Α/Α:
97982
Τίτλος:
ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ
Ερώτηση
Καλημέρα και καλή εβδομάδα,
Η αγορά κτιρίου σε ποια κατηγορία δαπανών του πίνακα Ζ εντάσσεται; A1 άμεσες δαπάνες ή Γ αγορά εδαφικών εκτάσεων.
Σας ευχαριστώ,
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
Απάντηση
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΥΘΥ:
Εφόσον η δαπάνη για την αγορά του κτιρίου είναι επιλέξιμη σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΥΑ, με αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (3521/Β/01.11.2016), άρθρο 16, η εν λόγω δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο Α.1 Άμεσες Δαπάνες, του τμήματος Ζ του ΤΔΠ.
Α/Α:
97763
Τίτλος:
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΠΕΔΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Ερώτηση
Στο ΤΔΥ έκδοσης 7 με ID «100215» του 1ου υποέργου της πράξης με κωδ. ΟΠΣ «5003785», μειώθηκε ο επιλέξιμος π/υ κατά το ποσό των 4.736,65 € σε σχέση με τον συνολικό. Το μη επιλέξιμο ποσό προέκυψε, διότι κατά την Διοικητική Επαλήθευση του 4ου ΔΔΔ του 1ου υποέργου με ID «35229», διορθώθηκε το επιλέξιμο ποσό κατά 4.736,65 €, λόγω του γεγονότος ότι η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας υποχρεούται να δηλώνει ως επιλέξιμες τις δαπάνες του υποέργου 1, μειωμένες κατά ποσοστό 10% σε συνέχεια σύστασης στα πλαίσια της έκθεσης οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου της Ε.Δ.Ε.Λ. στο υποέργο. Στη συνέχεια τα ανωτέρω αποτυπώθηκαν στο ΤΔΠ έκδοσης 3 της πράξης. Κατά την συμπλήρωση των πεδίων της Τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης, έκδοσης 3 και συγκεκριμένα, κατά τη συμπλήρωση της φόρμας «Β2: Ενάριθμοι» της ΣΑΕ ΕΠ0561 με κωδικό εναρίθμου «2016ΕΠ05610029», προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:
Ερώτημα 1ο: Ως αιτιολογία μη επιλέξιμου ποσού ποια αιτιολογία θα επιλέξω (ποια είναι αυτή που αφορά την περίπτωσή μας);
Ερώτημα 2ο: Έχει ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής του ποσού (Αποστολή Έκθεσης στον Δικαιούχο, Έκδοση Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης και ανάκτησης, κλπ.) αλλά το ποσό δεν έχει επιστραφεί. Αναγράφω ποσό επιστροφής;
 Ερώτημα 3ο: Το ποσό της Διαφοράς τι ακριβώς αφορά;
 Ερώτημα 4ο: Ως αιτιολογία διαφοράς ποια αιτιολογία θα επιλέξω (ποια είναι αυτή που αφορά την περίπτωσή μας);
Παρακαλώ για τις απαντήσεις σας.
Απάντηση
Για τις διορθώσεις που εφαρμόζονται κατά τη διοικητική επαλήθευση, είτε λόγω διαπίστωσης παρατυπίας από τη ΔΑ/ ΕΦ, είτε λόγω κατ’ αποκοπή διόρθωσης που έχει επιβληθεί στο πλαίσιο άλλης επαλήθευσης/ ελέγχου, δεν πρέπει να τροποποιούνται η Απόφαση Ένταξης και οι χρηματοδοτικοί πίνακες του ΤΔΥ και του ΤΔΠ.
Στην ολοκλήρωση της πράξης, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι χρηματοδοτικοί πίνακες, ώστε το ΤΔΥ και το ΤΔΠ της ολοκλήρωσης να αποτυπώνουν την πραγματική υλοποίηση της πράξης. Για τις σχετικές τροποποιήσεις των χρηματοδοτικών πινάκων κατά την ολοκλήρωση θα εκδοθούν αναλυτικές οδηγίες από την Υπηρεσία μας.
Α/Α:
97654
Τίτλος:
Σχετικά με Αίτημα Κατανομής και ΔΔΔ σε έργα κρατικών ενισχύσεων υποδομών
Ερώτηση

Για την πράξη με MIS:5011043 (κρατική ενίσχυση υποδομών) επίκειται χορήγηση προκαταβολής στον Δικαιούχο, στο πλαίσιο του άρθρο 20 παρ.2 της ΥΑ 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015.
Η προκαταβολή θα πιστωθεί σε ειδικό λογαριασμό του Δικαιούχου, για την διενέργεια των πληρωμών που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο.
Ερώτημα: Με ποιά διαδικασία θα συνταχθεί από το Δικαιούχο το αίτημα κατανομής στο ΟΠΣ και το Δελτίο Δήλωσης Δαπανών, δεδομένου ότι δεν υφίστανται νομικές δεσμεύσεις για την πράξη;

Απάντηση
Απάντηση από ΕΥΘΥ:
Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής ΚΕ σε δικαιούχο πράξης «Υποδομής ΚΕ» έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, ο δικαιούχος πρέπει να δηλωθεί – με το ρόλο του «Δικαιούχου» - στον πίνακα των αναδόχων/φορέων, στο/α υποέργο/α στα οποία προτίθεται να δηλώσει ως δαπάνη και να αποσβέσει την προκαταβολή. Επομένως θα πρέπει για τα υποέργα του ΤΔΠ με MIS 5011043, στα οποία θα δηλωθεί ως δαπάνη και θα αποσβεστεί η προκαταβολή ΚΕ, να δημιουργηθούν αρχικές εκδόσεις ΤΔΥ με μηδενικό προϋπολογισμό. Μετά την υποβολή του αιτήματος κατανομής και την πληρωμή της προκαταβολής ΚΕ (στον δικαιούχο) οι δαπάνες θα δηλωθούν μέσω ΔΔΔ στο ΟΠΣ, κάνοντας χρήση του παραστατικού Δαπάνης «Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής Κρατικής Ενίσχυσης». Για την οριστικοποίηση των ΤΔΥ και των σχετικών ΔΔΔ είναι απαραίτητη η συνεργασία με την ΕΥ ΟΠΣ. Ακολούθως και ανάλογα με την εξέλιξη των υποέργων της πράξης, τα αρχικά ΤΔΥ θα επικαιροποιηθούν αναλόγως
Απάντηση από ΕΥΟΠΣ:
Επιβεβαιώνεται ότι μπορεί να υποβληθεί χωρίς πρόβλημα αίτημα κατανομής στο ΟΠΣ για την πράξη 5011043 (ενάριθμος 2017ΕΠ05610050).
Α/Α:
97621
Τίτλος:
Η άσκηση αίτησης αναστολής για ένα τμήμα κωλύει την υπογραφή της σύμβασης για τα υπόλοιπα τμήματά
Ερώτηση
Σε περίπτωση σύμβασης προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού η οποία έχει διαιρεθεί σε τρία τμήματα έχει υποβληθεί αίτηση αναστολής για το πρώτο τμήμα.
Σύμφωνα με το άρθρο 372 του νόμου 4412/2016 η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Η άσκηση αίτησης αναστολής για ένα τμήμα κωλύει την υπογραφή της σύμβασης για τα υπόλοιπα τμήματά;
Σύμφωνα με την Διακήρυξη «Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της ανωτέρω προμήθειας, για κάθε τμήμα ξεχωριστά ή για περισσότερα τμήματα».
Σας επισυνάπτω την διακήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού.
Απάντηση
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΥΘΥ:
Μία αναθέτουσα αρχή μπορεί σε διακήρυξή της να προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής προσφορών τόσο για το σύνολο όσο και για τμήμα/τμήματα (ανά είδος/ανά φορέα/γεωγραφικά κ.λπ.) των ζητούμενων αγαθών ή υπηρεσιών και ανάθεσης μίας ή περισσότερων συμβάσεων για καθένα από αυτά χωριστά, προσδιορίζοντας και εξειδικεύοντας περαιτέρω τους σχετικούς όρους της διακήρυξης.
Στην περίπτωση της ανάθεσης διακριτών συμβάσεων το κάθε τμήμα ακολουθεί τη δική του διαδικασία (εξέλιξη), μεταξύ άλλων, και ως προς τη δικαστική προστασία στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης.
Ως εκ τούτου, η άσκηση της αίτησης αναστολής εκτέλεσης απόφασης της ΑΕΠΠ, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) κωλύει τη σύναψη της σύμβασης που αφορά στο συγκεκριμένο κάθε φορά τμήμα, χωρίς να επηρεάζει την έκβαση της διαγωνιστικής διαδικασίας των λοιπών τμημάτων.
   
Α/Α:
97605
Τίτλος:
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Ερώτηση
Παρακαλώ όπως γίνει διαγραφή κωδικού χρήστη ΟΠΣ της κας ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗΣ
Απάντηση
Χρήστες δεν διαγράφονται αλλά απενεργοποιούνται από το στέλεχος της υπηρεσία σας με πρόσβαση στην εφαρμογή ασφάλειας του ΟΠΣ (χρήστες --> απενεργοποίηση χρήστη).
Α/Α:
97567
Τίτλος:
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Ερώτηση
Στο ΤΔΥ έκδοσης 7 με ID «100215» του 1ου υποέργου της πράξης με κωδ. ΟΠΣ «5003785», μειώθηκε ο επιλέξιμος π/υ κατά το ποσό των 4.736,65 € σε σχέση με τον συνολικό. Το μη επιλέξιμο ποσό προέκυψε, διότι κατά την Διοικητική Επαλήθευση του 4ου ΔΔΔ του 1ου υποέργου με ID «35229», διορθώθηκε το επιλέξιμο ποσό κατά 4.736,65 €, λόγω του γεγονότος ότι η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας υποχρεούται να δηλώνει ως επιλέξιμες τις δαπάνες του υποέργου 1, μειωμένες κατά ποσοστό 10% σε συνέχεια σύστασης στα πλαίσια της έκθεσης οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου της Ε.Δ.Ε.Λ. στο υποέργο. Στη συνέχεια τα ανωτέρω αποτυπώθηκαν στο ΤΔΠ έκδοσης 3 της πράξης. Κατά την συμπλήρωση των πεδίων της Τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης, έκδοσης 3 και συγκεκριμένα, κατά τη συμπλήρωση της φόρμας «Β2: Ενάριθμοι» της ΣΑΕ ΕΠ0561 με κωδικό εναρίθμου «2016ΕΠ05610029», προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:
Ερώτημα 1ο: Ως αιτιολογία μη επιλέξιμου ποσού ποια αιτιολογία θα επιλέξω (ποια είναι αυτή που αφορά την περίπτωσή μας);
Ερώτημα 2ο: Έχει ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής του ποσού (Αποστολή Έκθεσης στον Δικαιούχο, Έκδοση Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης και ανάκτησης, κλπ.) αλλά το ποσό δεν έχει επιστραφεί. Αναγράφω ποσό επιστροφής;
 Ερώτημα 3ο: Το ποσό της Διαφοράς τι ακριβώς αφορά;
 Ερώτημα 4ο: Ως αιτιολογία διαφοράς ποια αιτιολογία θα επιλέξω (ποια είναι αυτή που αφορά την περίπτωσή μας);
Παρακαλώ για τις απαντήσεις σας.
Απάντηση
Σχετικά με τα ερωτήματά σας ως προς το ΟΠΣ :
(1) Δεν μειώνεται η Επιλέξιμη δαπάνη στην Απόφαση ένταξης αλλά οι κατ αποκοπή διορθώσεις που προκύπτουν κατά την υλοποίηση της πράξης, εφαρμόζονται στα Δελτία Δήλωσης Δαπανών.
(2) Το ποσό επιστροφής αναγράφεται αφού κατατεθεί στα αδιάθετα
(3) & (4) Το ποσό διαφοράς και η αιτιολογία αφορά την συμφωνία πληρωμών ΠΔΕ και ΤΔΠ και συμπληρώνεται αφ' ενός υποχρεωτικά κατά την Ολοκλήρωση της πράξης και αφ' ετέρου σε τροποποίηση απόφασης αν η ΔΔ για ΠΔΕ (από το ΤΔΠ) < Πληρωμών από το ΠΔΕ.
Α/Α:
97524
Τίτλος:
Aνάκληση χρηματοδότησης μιας πράξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Α/Α 2076
Ερώτηση
Κατόπιν αιτήματος παραίτησης Δικαιούχου πράξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Α/Α 2076 η ΕΥΔΕ –ΕΤΑΚ πρόκειται να προβεί σε έκδοση Απόφασης Aνάκλησης χρηματοδότησης της συγκεκριμένης Πράξης, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης (ΔΙΙ_12_ΚΕ)
Σας παρακαλούμε πολύ να μας επιβεβαιώσετε πως σε Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης που θα ακολουθήσει, η πράξη με την ανάκληση της χρηματοδότησης δεν θα εμφανίζεται στην Απόφαση.
Ευχαριστούμε
Απάντηση
Η υλοποίηση του ΟΠΣ έχει ως ακολούθως.
- Από τη στιγμή που υποβληθεί δελτίο Ανάκλησης μίας Πράξης, αυτή λαμβάνει την κατάσταση "Απενταγμένη".
- Κατά την επόμενη Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης η συγκεκριμένη Πράξη θα περιληφθεί αυτομάτως όπως γίνεται πάντοτε, και ο χειριστής θα πρέπει να την διαγράψει.
- Προκειμένου να αποτραπεί τυχόν σφάλμα υπάρχει σχετικός έλεγχος επικύρωσης ο οποίος δεν επιτρέπει την οριστικοποίηση (έλεγχο) της Απόφασης Ένταξης όσο υπάρχει Πράξη σε κατάσταση "Απενταγμένη" μέσα σε αυτήν.
Α/Α:
97308
Τίτλος:
Έλεγχος των σταδίων εξέλιξης νομικών δεσμεύσεων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της πράξης
Ερώτηση
Δικαιούχος υπέβαλλε αίτηση χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 πράξης με τρία υποέργα. Για το 1ο υποέργο είχε υπογραφεί σύμβαση πριν την υποβολή της αίτησης ενώ κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης έγιναν και πληρωμές.

Έχοντας υπόψη ότι:
1. Σύμφωνα με το ΣΔΕ ο έλεγχος των σταδίων εξέλιξης νομικών δεσμεύσεων διενεργείται κατά την αξιολόγηση του αιτήματος χρηματοδότησης της πράξης, για δημόσιες συμβάσεις που κατά τη φάση ένταξης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης έχει ήδη δημοσιευτεί η προκήρυξή τους ή/και έχει υπογραφεί η σύμβαση τους.
2. Σύμφωνα με το ΣΔΕ ο έλεγχος των συμβάσεων με προϋπολογισμό κάτω των 60.000€ χωρίς ΦΠΑ, διενεργείται κατά τη διοικητική επαλήθευση της πρώτης δήλωσης δαπάνης της σύμβασης
3. Η υπογραφείσα σύμβαση του εν λόγω υποέργου έχει προϋπολογισμό κάτω των 20.000 € χωρίς ΦΠΑ.(5.704, 00€ με ΦΠΑ)

Παρακαλούμε για τη γνώμη σας ως προς ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί :
• Να ενταχθεί η πράξη και ο έλεγχος νομιμότητας της συναφθείσας σύμβασης να γίνει από την αρμόδια Μονάδα Παρακολούθησης κατά τη διοικητική επαλήθευση της πρώτης δήλωσης δαπάνης της σύμβασης ή
• Να γίνει ο έλεγχος νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης πριν την ένταξη της πράξης και αν ναι από ποια Μονάδα, την Μονάδα Αξιολόγησης ή την αρμόδια Μονάδα Παρακολούθησης ; (σημειώνεται ότι ο κωδικός χρήστη στο ΟΠΣ στελέχους Μονάδας Αξιολόγησης δεν έχει δικαίωμα επεξεργασίας στις διαδικασίες Παρακολούθησης.)

Ευχαριστώ πολύ,

Απάντηση
ΕΥΘΥ: Όσον αφορά στον έλεγχο νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το ΣΔΕ, και ειδικότερα την ΥΑ με αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 – 20.10.2016, άρθρο 40, παρ. 6: «Ο έλεγχος διενεργείται κατά την αξιολόγηση του αιτήματος χρηματοδότησης της πράξης, για δημόσιες συμβάσεις που κατά τη φάση ένταξης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης έχει ήδη δημοσιευτεί η προκήρυξή τους ή/και έχει υπογραφεί η σύμβασή τους.»
Επίσης, σύμφωνα με τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας η διενέργεια ελέγχων νομιμότητας των διακηρύξεων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, αποτελεί αρμοδιότητα της Μονάδας Παρακολούθησης.
Επομένως, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού της σύμβασης, ο έλεγχος νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων διενεργείται κατά τη φάση αξιολόγησης της πρότασης από την αρμόδια Μονάδα Παρακολούθησης.
ΕΥ ΟΠΣ: Κατην υποβολή μίας νέας αίτησης χρηματοδότησης, παίρνουν "δικαιώματα" στο έργο και οι χρήστες της "Επιλογής/Έγκρισης" και οι χρήστες της "Παρακολούθησης". Οπότε η εξέταση της λίστας στο ΟΠΣ μπορεί να γίνει από όποιον προβλέπεται στο ΣΔΕ.
Α/Α:
96988
Τίτλος:
Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους.
Ερώτηση
Σύμφωνα με το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες του Ν. 4412/2017» «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης, χωρίς να απαιτείται να συνοδεύεται από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, εφόσον πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ίσχυε με τον Ν. 3669/2008.

Σύμφωνα με την ΥΠΑΣΥΔ έλεγχος διενεργείται σε κάθε περίπτωση τροποποίησης σύμβασης, ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό αυτής. Ειδικότερα με τον Οδηγό Διαχειριστικών Επαληθεύσεων απαραίτητα έγγραφα για τον έλεγχο της διαδικασίας τροποποίησης νομικής δέσμευσης, πριν την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, είναι η συμπληρωμένη τη Λίστα Ελέγχου τροποποίησης σύμβασης καθώς και τα ακόλουθα ανά περίπτωση αποδεικτικά έγγραφα:
• Σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση ΑΠΕ. Σε περίπτωση συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο, αλλά κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει:
• Σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση ΑΠΕ,
• Αιτιολογική έκθεση Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών ΠΚΤΜΝΕ και
• Σκαρίφημα του όλου έργου στο οποίο ανήκει η εργολαβία με τα αναγκαία κατατοπιστικά στοιχεία, κυρίως δε με την επισήμανση τυχόν ιδιαιτεροτήτων της εργολαβίας και θέσεων που σχετίζονται με σημαντικές μεταβολές που προτείνονται με τον ΑΠΕ υπέρβασης της συμβατικής δαπάνης.

Με βάση τα ανωτέρω είναι σαφές ότι για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα υφίσταται υποχρέωση από τον δικαιούχο να εξασφαλίσει την σύμφωνη γνώμη της ΔΑ και του Τεχνικού Συμβουλίου, χωρίς όμως να προκύπτει χρονική αλληλουχία την έκδοση των γνωμοδοτήσεων.

Όσον αφορά την Λίστα Ελέγχου τροποποίησης σύμβασης υπάρχει ερώτημα στο σημείο Θ.6 ως εξής: «Υπάρχει σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου για ανάλωση των επί έλασσον δαπανών μετά από εισήγηση του φορέα υλοποίησης». Δεν προβλέπεται η απάντηση να είναι αποκλειστικά «ΝΑΙ», παρότι η υποχρέωση αυτή υπάρχει σύμφωνα με διευκρινήσεις σε άλλα σημεία της λίστας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ΕΣΠΑ 2014-2020, δεν προβλέπεται χορήγηση «προέγκρισης υπό προϋποθέσεις» , παρακαλούμε να μας απαντήσετε στο ερώτημα :
Υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί προέγκριση σε ΑΠΕ πριν την έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο , απαντώντας στην περίπτωση αυτή στη λίστα με “OXI” και με παρατήρηση ότι υφίσταται σαν απαίτηση τήρησης από τον φορέα, πριν την έγκριση του ΑΠΕ και θα μνημονευτεί και στο έγγραφο προέγκρισης από την ΕΥΔ ? Και σχετική αναφορά θα περιλαμβάνεται και στο κείμενο του εγγράφου Προέγκρισης.
Απάντηση
Σχετικά με το ερώτημά σας, με την εισαγωγή του άρθρου 156 Ν. 4412/2016 η μέχρι τότε ισχύουσα δυνάμει του άρθρου 57 παρ. 4 Ν. 3669/2008 υποχρέωση κατά την διαδικασία έγκρισης επί έλασσον δαπανών συγχρηματοδοτούμενου δημόσιου έργου να προηγείται η έγκριση της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής από την έγκριση του οικείου τεχνικού συμβουλίου καταργήθηκε.
Η Λίστα ελέγχου Λ.ΙΙ.4_4: ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ KATA TH ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ - Ν. 4412/2016, στο πεδίο Θ.6 με την ερώτηση «Υπάρχει σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου για ανάλωση των επί έλασσον δαπανών μετά από εισήγηση του φορέα υλοποίησης» δεν ορίζει περαιτέρω τιμή απάντησης. Ωστόσο όπως προκύπτει από το πεδίο «Διευκρινήσεις» στην ενότητα «Θ. Ανάλυση επί έλασσον δαπάνης», οι προϋποθέσεις των πεδίων Θ.1. έως Θ.7. θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι παρότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν επιβάλει συγκεκριμένη αλληλουχία των σταδίων εγκρίσεων, το διαχειριστικό εργαλείο ελέγχου της ΥΠΑΣΥΔ Λίστα Λ.ΙΙ.4_4 επιβάλλει για τα έργα δημοσίων συμβάσεων κατά στην στιγμή υποβολής αιτήματος έγκρισης τροποποίησης τους από τις Αρχές Διαχείρισης να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία όλων των σχετικών εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης και αυτής από το οικείο τεχνικό συμβούλιο.


Α/Α:
96960
Τίτλος:
ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΠΣ
Ερώτηση
Σε συνέχεια της απάντησης από την Υπηρεσία σας στο ερώτημα helpdesk με κωδικό 95641 και αναφορικά με την επιβολή οριζόντιων ποινών στα πλαίσια επιτόπιων επαληθεύσεων και την καταχώριση αυτών στο νέο πεδίο του ΟΠΣ των κατ' αποκοπή διορθώσεων, καταχωρήθηκε οριζόντια διόρθωση με ΙD 6, για την πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5001485. Η απάντηση που συμπληρώθηκε στο ερώτημα αν η εν λόγω διόρθωση αφορά σε ΜΔΔΔ, είναι "ΝΑΙ" και συνδέθηκε με την Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης με α/α 1319. Επισημαίνεται ότι για τη συγκεκριμένη πράξη έχει ολοκληρωθεί η υποβολή των πληρωμών που αφορούν στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος (επιλέξιμες δαπάνες) και εκκρεμεί η υποβολή πληρωμών του εθνικού σκέλους (μη επιλέξιμες δαπάνες). Επίσης το πρόγραμμα της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2016-2017 έχει την ιδιαιτερότητα ότι σε κάθε μηνιαίο περιλαμβάνονται πληρωμές προς περισσότερους του ενός παρόχους και η ποινή αφορά έναν εξ αυτών (τον πάροχο στον οποίο διενεργήθηκε η επιτόπια επαλήθευση). Ενόψει των ανωτέρω, το ερώτημα που τίθεται είναι αν ορθώς επιλέχθηκε το "ΝΑΙ" στο ΜΔΔΔ ή θα πρέπει να επιλεχθεί "ΟΧΙ" καθότι ενδέχεται η διόρθωση να συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους παρόχους καθώς και ότι το επόμενο ΜΔΔΔ που θα υποβληθεί από το Δικαιούχο θα αφορά σε πληρωμές από τους εθνικούς πόρους, οι οποίες θα καταχωρηθούν στο ΟΠΣ χωρίς διοικητική επαλήθευση.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.


 
 
Απάντηση
Απάντηση ΕΥΘΥ
Για την κατ’ αποκοπή διόρθωση που καταχωρίσατε, εφόσον αφορά σε επιλέξιμες δαπάνες που είχαν επαληθευτεί διοικητικά σε προγενέστερο στάδιο (δαπάνες σε κατάσταση μετά το αποδεκτό διαχείρισης), η εφαρμογή της διόρθωσης πρέπει να γίνει με ΔΚΔ για όλο το ποσό των επιλέξιμων δαπανών του εν λόγω παρόχου.
Δεδομένου ότι δεν εκκρεμούν επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση δαπάνες στο συγκεκριμένο υποέργο, αλλά μόνο δαπάνες που χρηματοδοτούνται εθνικά, στη φόρμα της κατ’ αποκοπή διόρθωσης, στο ερώτημα εάν εφαρμόζεται σε ΔΔΔ θα πρέπει να επιλέξετε: «ΟΧΙ». Η κατ’ αποκοπή διόρθωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο εθνικό σκέλος της χρηματοδότησης.
Σε περίπτωση, πάντως, που εφαρμοζόταν σε ΔΔΔ και δεν αφορούσε σε όλους του παρόχους, θα αρκούσε η ορθή συμπλήρωση στο ερώτημα: «εφαρμογή σε όλο το ΤΔΥ» στο οποίο ορθά έχετε επιλέξει: «ΟΧΙ». Σε τέτοιες περιπτώσεις στο κείμενο εφαρμογής διευκρινίζετε σε ποιον πάροχο αφορά η διόρθωση και σε κάθε ΔΔΔ υπολογίζετε μόνοι σας το ποσό της περικοπής. Το ΟΠΣ υπολογίζει αυτόματα το ποσό διόρθωσης βάσει του ποσοστού που έχει οριστεί, μόνο στην περίπτωση που η κατ' αποκοπή διόρθωση εφαρμόζεται στις δαπάνες όλου του ΤΔΥ.
Α/Α:
96780
Τίτλος:
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ - ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥ.
Ερώτηση
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΤΠΑ-32 (ΟΠΣ 2528) Δράση 9.a.8: Κοινωνικές Υποδομές στην Περιφέρεια Κρήτης έχει υποβληθεί πρόταση για την χρηματοδότηση κατασκευής ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΕΑ.
Κύριος του έργου και φορέας υλοποίησης είναι η ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Σύμφωνα με το άρθρο 16 Ι.Β.1στ της ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ τΒ/3521/1-11-2016) «Η αγορά ακινήτου από φορέα που δεν εμπίπτει στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων».
Το ερώτημα που τίθεται είναι : η παραπάνω διάταξη τυγχάνει εφαρμογής και στην περίπτωση της κατασκευής κτιρίων από Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που δεν εμπίπτουν στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα ;
Απάντηση
Η παρ. 16.Ι.Β.1στ της ΥΠΑΣΥΔ καθιστά μη επιλέξιμη την δαπάνη αγοράς ακινήτου (κτιρίου), στο πλαίσιο μίας πράξης που δεν είναι κρατική ενίσχυση, όταν ο φορέας-δικαιούχος δεν ανήκει στο δημόσιο, όπως αυτό ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. Η μη επιλεξιμότητα εφαρμόζεται και για την περίπτωση κατασκευής του ακινήτου από φορέα ο οποίος δεν ανήκει στο δημόσιο σύμφωνα με τα προηγούμενα.
Α/Α:
96778
Τίτλος:
ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥ.
Ερώτηση
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΚΤ-22 (ΟΠΣ) «Δράση 9.iv.4 : Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης» η Περιφέρεια Κρήτης προβλέπεται να υποβάλλει ένα έργο για το οποίο απαιτούνται διευκρινίσεις.
Με την 8847/13-7-2018 απόφαση «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ τΒ/3243/8-8-2018) συστήθηκε το Αυτοτελές Τμήμα Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης» (Άρθρο 34).
Τα ερωτήματα που τίθενται είναι :
1. Η Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να υλοποιήσει μέρος του έργου με Ίδια Μέσα, με την πρόσληψη του απαραίτητου επιστημονικού προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου, το οποίο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στους δύο υπαλλήλους της Περιφέρειας (δημόσιοι υπάλληλοι) που θα στελεχώσουν το εν λόγω αυτοτελές τμήμα .
Ερώτημα : Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν το εν λόγω επιστημονικό προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ τΒ/3521/1-11-2016) ;
Σημειώνουμε ότι η σύσταση των Περιφερειακών Παρατηρητήριων Κοινωνικής Ένταξης προβλέπεται από το Ν 4445/2016 (ΦΕΚ 236 Α/19-12-2016)
2. Μέρος του έργου (μελέτες – έρευνες) σχεδιάζεται να υλοποιηθεί με προγραμματικές συμβάσεις με Ερευνητικά Ιδρύματα της Κρήτης.
Ερώτημα: Είναι η διαδικασία αυτή σύμφωνη με τα άρθρα 7 και 9 της ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ τΒ/3521/1-11-2016) ;
Στην περίπτωση που είναι σύμφωνη, τίθενται κάποιες προϋποθέσεις και ποιες είναι αυτές ;
Απάντηση
Η πρόσκληση αφορά την υποστήριξη της λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής στην Περιφέρεια Κρήτης, το οποίο συνιστά Αυτοτελές τμήμα στον Οργανισμό της Περιφέρειας.
Εφόσον η στήριξη της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου είναι επιλέξιμη δράση στο πλαίσιο του ΠΕΠ, σε σχέση με τα ειδικότερα ερωτήματα που τίθενται σημειώνονται τα παρακάτω.

1. Οι δαπάνες για αμοιβές επιστημονικού προσωπικού που είτε θα προληφθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, είτε θα παράσχει υπηρεσίες στη βάση συμβάσεων μίσθωσης έργου, προκειμένου να υποστηριχθεί η λειτουργία του Παρατηρητηρίου, είναι επιλέξιμες δαπάνες με βάση το άρθρο 12 της ΥΠΑΣΥΔ (ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ τΒ/3521/1-11-2016), εφόσον τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στο άρθρο 12 για κάθε κατηγορία σύμβασης και ειδικότερα στην παρ. 7.
2. Δικαιούχος του έργου δεν μπορεί να είναι παρά μόνο η περιφέρεια (πρόκειται για αρμοδιότητες της Περιφέρειας περιγεγραμμένες στον Οργανισμό της). Η υλοποίηση μέρους του έργου (μελέτες κλ) με προγραμματική σύμβαση με Ερευνητικά Ιδρύματα της Κρήτης προϋποθέτει ότι:
α) έχει διασφαλιστεί η ύπαρξη νομικής βάσης για τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης,
β) δεν υποκρύπτεται απευθείας ανάθεση έργου στον αντισυμβαλλόμενο της προγραμματικής σύμβασης, και ιδίως όταν το έργο είναι ανοιχτό στην αγορά.
Α/Α:
96690
Τίτλος:
Δαπανές μετακινήσεων τακτικού προσωπικού Δικαιούχου
Ερώτηση
Σε Πράξη που υλοποιείται με αυτεπιστασία, ο Δικαιούχος έχει συμπεριλάβει στη σχετική Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα δαπάνες μετακίνησης για το τακτικό του προσωπικό, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση της Πράξης. Το προσωπικό αυτό συμμετέχει στην υλοποίηση της Πράξης, ωστόσο το κόστος απασχόλησής του δε συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της. Ειδικότερα, το κόστος αυτό προσδιορίζεται ως μηδενικό στους σχετικούς πίνακες της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα.
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν οι συγκεκριμένες δαπάνες μετακίνησης είναι επιλέξιμες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της ΥΠΑΣΥΔ.
Απάντηση
Σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΥΠΑΣΥΔ οι δαπάνες αυτές είναι μη επιλέξιμες εκτός εάν η αποζημίωση της όποιας απασχόλησης του τακτικού προσωπικού του δικαιούχου που μετακινείται συμπεριλαμβάνεται στο μη επιλέξιμο προϋπολογισμό της πράξης (χρηματοδότηση από άλλη πηγή χρηματοδότησης).
Α/Α:
96649
Τίτλος:
Δείκτες
Ερώτηση
Μου βγάζει infinity στο δείκτη CO20 όπως θα δείτε και στο συνημμένο.
Απάντηση
Η λίστα τιμών <δείκτες ΕΠ> δείχνει τους δείκτες του άξονα αλλά ο επιμερισμός γίνεται ανά άξονα και επενδυτική /ειδικό στόχο με αποτέλεσμα όταν ο δείκτης που επιλέγετε δεν σχετίζετε με την επενδυτική στο εγκεκριμένο ΕΠ να μην γίνετε ο επιμερισμός.
Στην περίπτωση που πρόκειται για δείκτη κοινό η ομογενοποιημένο μπορείτε να τον επιλέξετε από την λίστα τιμών <πρόσθετος δείκτης>. Για τους πρόσθετους δείκτες γίνεται πάντα ο επιμερισμός δείκτη και μπορείτε να διαγράψετε εγγραφές από την αυτόματη ανάλυση και να διορθώσετε τις τιμές στόχου που υπολογίστηκαν αυτόματα.
Για να διαγράψετε και να καταχωρήσετε ξανά τον ίδιο δείκτη πρώτα τον διαγράφετε και αποθηκεύετε την διαγραφή. Στην συνέχεια τον καταχωρίζετε εκ νέου.
Α/Α:
96561
Τίτλος:
Προσθήκη δικαιούχου σε Πράξη
Ερώτηση
Κατά την επικύρωση του ΤΔΠ της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010501 με ID 4458 εκδ. 4 εμφανίζεται το εξής μήνυμα σφάλματος : " - ΦΟΡΕΙΣ : "TDP_15(2)" Ο δικαιούχος της πράξης πρέπει να είναι μοναδικός". Δεδομένου των όσων αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφα ότι σε κάθε υποέργο αρχαιολογικών ερευνών σε τεχνικά έργα τρίτων τελικός δικαιούχος θα πρέπει να είναι η κατά χώρο αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων θα θέλαμε να διευκρινιστεί πως μπορεί να αποτυπωθεί αυτό στο εν λόγω ΤΔΠ
Απάντηση
Σύμφωνα και με το ΣΔΕ, ο Δικαιούχος είναι 1 και οι υπόλοιποι φορείς ονομάζονται Συνδικαιούχοι (εταίροι). Άρα η Εφορεία Αρχαιοτήτων θα καταχωρηθεί στο ΟΠΣ με ρόλο εταίρου/συνδικαιούχου
Α/Α:
96540
Τίτλος:
Συμβάσεις στις οποίες απαιτείται προέγκριση τροποποίησης ΝΔ
Ερώτηση
Στην ενότητα 2 (πεδίο εφαρμογής) της Διαδικασίας ΔΙΙ_4 του ΣΔΕ (ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΛΗΝ ΚΕ) αναφέρεται ότι η διαδικασία εφαρμόζεται για τα υποέργα που υλοποιούνται με σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός των οποίων είναι άνω του ορίου της παραγράφου 1, του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014, δηλαδή, αν καταλαβαίνουμε σωστά, άνω των 60.000,00 €. Ωστόσο, στην παράγραφο 5, του άρθρου 40 της ΥΠΑΣΥΔ, αναφέρεται ότι «ο έλεγχος διενεργείται σε κάθε περίπτωση τροποποίησης σύμβασης, ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό αυτής».

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν απαιτείται προέγκριση της τροποποίησης νομικής δέσμευσης και συνεπώς εάν εφαρμόζεται η διαδικασία ΔΙΙ_4 για συμβάσεις κάτω των 60.000,00 €.
Απάντηση
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΥΘΥ:
Όπως αναφέρετε κι εσείς στο Ερώτημα, η ΥΑ 10427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ Β’ 3521) στο άρθρο 40, παρ.5 ορίζει ότι: «ο έλεγχος διενεργείται σε κάθε περίπτωση τροποποίησης σύμβασης, ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό αυτής».
Επίσης στην παρ. 4 αναφέρεται : 4. Ο έλεγχος διενεργείται κατά την υποβολή της πρώτης δήλωσης δαπάνης ενός υποέργου, για διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων που δεν ελέχθησαν κατά τα προηγούμενα στάδια λόγω του προϋπολογισμού τους ή λόγω εφαρμογής εγκεκριμένης μεθόδου εκτίμησης επικινδυνότητας
Κατά την αληθή έννοια της διάταξης αυτής και την αληθή βούληση του νοµοθέτη, τροποποιήσεις συμβάσεων που εμπίπτουν στην παρ. 4 του άρθρου 40 ελέγχονται κατά την υποβολή της δήλωσης δαπάνης, εφόσον και οι διαδικασίες ανάθεσης της σύμβασης αυτής ελέγχονται κατά τη δήλωση της πρώτης δαπάνης. Κατά την επικείμενη τροποποίηση της εν λόγω ΥΑ, θα προβλέπεται ρητά ότι για τις συμβάσεις π/υ ίσου ή κατώτερου του εν λόγω ορίου, ο έλεγχος της σύμβασης που τροποποιείται δεν θα γίνεται προληπτικά, αλλά στην πρώτη δήλωση δαπάνης της σύμβασης αυτής.
 
 
 
 
 
/ 50
[ 1 - 25 / 1238 ]