ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδικός:
Απόσπασμα Τίτλου:
Απόσπασμα Ερώτησης:
Απόσπασμα Απάντησης:
Ημερομηνία Υποβολής
Από: Έως:
Σύστημα:
Κατηγορία:
Υποκατηγορία:
Αναζήτηση
Α/Α:
101149
Τίτλος:
Σχετικά με ΔΔΔ σε πράξη μοναδιαίου κόστους
Ερώτηση
Παρακαλώ για τις δικές σας οδηγίες ως προς την καταχώριση σε ΔΔΔ του Υποέργου 1 (μοναδιαίο κόστος) της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5010725 των παρακάτω:

90 σπουδαστές (ολοκληρωμένες μονάδες) απασχολήθηκαν 24 ημέρες,
δηλ. απασχολήθηκαν λιγότερες ημέρες στο μήνα και επομένως πρέπει να καταχωρηθεί αναλογία ως εξής: 24/30 ημέρες x 1.420,00 ευρώ x 90 σπουδαστές
Απάντηση
Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΥΘΥ, το unit cost που εφαρμόζεται στην πράξη με κωδ. ΟΠΣ 5010725 έχει ως μονάδα μέτρησης τον ανθρωπομήνα εκπαίδευσης ανά σπουδαστή. Στην περίπτωση του ερωτήματός σας, υλοποιήθηκε 0,8 ανθρωπομήνας (24/30 ημέρες) και επομένως οι συνολικοί ανθρωπομήνες εκπαίδευσης για 90 σπουδαστές που θα πρέπει να καταχωρηθούν στο ΔΔΔ (πεδίο 56: «αριθμός μονάδων που έχουν ολοκληρωθεί») είναι 72 και υπολογίζονται ως εξής:
Ανθρωπομήνες εκπαίδευσης = 90 x 0,8 = 72.
Α/Α:
100910
Τίτλος:
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ
Ερώτηση
Παρακαλώ για την αλλαγή της κατάστασης των
α) προσκλήσεων με ID 6110 & 6122 από Οριστικοποιημένη σε Υπό Επεξεργασία
και
β) του ΤΔΠ με ID 67929 από Εγκεκριμένο σε Υπό Επεξεργασία

Σας ευχαριστώ πολύ!
Απάντηση
Οριστικοποιημένα στοιχεία δεν αλλάζουν κατάσταση. Για να προχωρήσετε σε αλλαγές θα πρέπει να προχωρήσετε σε νέες εκδόσεις. Σχετικά δείτε τους αντίστοιχους οδηγούς και οδηγίες από την επιλογή Οδηγίες κάθε δελτίου
Α/Α:
100769
Τίτλος:
Ερωτήματα προς ΕΥΘΥ
Ερώτηση
Σε ότι αφορά τις πράξεις στις οποίες εφαρμόζεται μοναδιαίο κόστος για τη δήλωση των δαπανών παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα:

1. Οι διαδικασίες του ΣΔΕ που ισχύουν αναφορικά με τη διατύπωση γνώμης επί τευχών διακήρυξης καθώς και ο έλεγχος νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης εφαρμόζονται στις πράξεις στις οποίες έχουμε μοναδιαίο κόστος;
2. Τι ισχύει για την τήρηση κανόνων δημοσιότητας στα σχετικά έγγραφα των εν λόγω αναθέσεων;
3. Είναι δυνατές οι αναθέσεις που αφορούν σε κατηγορίες δαπανών εκτός εκείνων που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους; π.χ. οι αμοιβές ομάδων διοίκησης έργου;
4. Αν ο τραπεζικός λογαριασμός της πράξης, μετά τις πληρωμές ή μετά την ολοκλήρωση της πράξης, έχει υπόλοιπο, τι κάνουμε με αυτό;

Ευχαριστούμε.
Απάντηση
Σε απάντηση των ερωτημάτων σας, σημειώνονται τα ακόλουθα:
1. Σε πράξεις για τις οποίες οι δαπάνες αποζημιώνονται με απλοποιημένο κόστος, ακόμη και αν ο δικαιούχος υλοποιεί δαπάνες με δημόσια σύμβαση, κατά την επαλήθευση των δαπανών της συγκεκριμένης πράξης δεν ελέγχεται η τήρηση των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων (διατύπωση γνώμης επί τευχών διακήρυξης και έλεγχος νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης). Σημειώνεται ωστόσο ότι ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί τους προβλεπόμενους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων καθότι αφορούν οριζόντιους κανόνες που πρέπει να τηρούνται ανεξάρτητα από τον τρόπο αποζημίωσης των δαπανών της πράξης. Η τήρηση αυτών των κανόνων μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο οριζόντιων ελέγχων από τα ελεγκτικά σώματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επηρεάζονται κατ΄ανάγκη οι δαπάνες που δηλώνονται με απλοποιημένο κόστος.
2. Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας στα έγγραφα αναθέσεων αποτελεί υποχρέωση του δικαιούχου. Ωστόσο, κατά την επαλήθευση των δαπανών μιας πράξης που αποζημιώνεται με απλοποιημένο κόστος, δε διενεργείται σχετικός έλεγχος δεδομένου ότι δεν ελέγχεται η διαδικασία ανάθεσης για δαπάνες που αποζημιώνονται με απλοποιημένο κόστος .
3. Ένα μοναδιαίο κόστος αποζημιώνει τις κατηγορίες δαπανών που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του και αυτές ορίζονται στην μεθοδολογία υπολογισμού του. Κατά την επαλήθευση των δαπανών βάσει μοναδιαίου κόστος, επαληθεύεται η μονάδα μέτρησης του μοναδιαίου κόστους σύμφωνα με όσα ορίζονται στην μεθοδολογία υπολογισμού που εφαρμόζεται. Δεν επαληθεύονται οι δαπάνες που πράγματι υλοποίησε ο δικαιούχος ούτε οι διαδικασίες αναθέσεων. Σημειώνεται ότι, σε περιπτώσεις πράξεων που κάποιες δαπάνες δηλώνονται με απλοποιημένο κόστος και κάποιες στη βάση του πραγματικού κόστους, πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι ίδιες δαπάνες δεν διπλοχρηματοδοτούνται.
4. Για πράξεις στις οποίες εφαρμόζεται απλοποιημένο κόστος το οποίο καλύπτει το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών της, δεν απαιτείται συμφωνία μεταξύ των πραγματικών δαπανών που πληρώνονται σε χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού της πράξης και της καταβληθείσας δημόσιας δαπάνης. Αυτό που απαιτείται είναι η συμφωνία μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών βάσει απλοποιημένου κόστους και της καταβληθείσας δημόσιας δαπάνης. Σε αυτή την περίπτωση, εάν η καταβληθείσα δημόσια δαπάνη είναι υψηλότερη των επιλέξιμων δαπανών βάσει απλοποιημένου κόστους, τότε η διαφορά επιστρέφεται.
Α/Α:
100749
Τίτλος:
Επικαιροποίηση δεικτών σε δελτίο διοικητικής επαλήθευσης επίτευξης δεικτών πράξης
Ερώτηση
Στο Δελτίο Επίτευξης Δεικτών Πράξης με ID 8763 της πράξης "Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ΕΚΤ" (MIS 5000300), για τους δείκτες 12105 και 12201 δεν μεταφέρονται οι τιμές συνολικά από το προηγούμενο δελτίο επίτευξης στη στήλη "επίτευξη έως προηγούμενο έτος αναφοράς". Πιο συγκεκριμένα ο δείκτης 12105 στη συγκεκριμένη στήλη θα έπρεπε να έχει τιμή 4 (3+1) και ο δείκτης 12201 στην ίδια στήλη θα έπρεπε να έχει τιμή 1.
Παρακαλούμε για την επίλυση του εν λόγω προβλήματος.
Απάντηση
Η επίτευξης ΕΤΗΣΙΑ ή ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΉ δηλώνεται ανά δείκτη. Για τους δείκτες ΤΒ που ανήκουν σε περισσότερα από 1 ταμεία (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ, ΤΣ) έχει επιλεγεί η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΉ επίτευξη.
Α/Α:
100511
Τίτλος:
Συνέχεια τουhelp desk 100391
Ερώτηση
Κυρίες / Κύριοι,
σε συνέχεια του help desk 100391 σας ενημερώνουμε ότι το ΔΔΔ (MIS=5029239 Id=54109 ) επεστράφει στον επαλληθευτή αλλά δεν έχει πρόσβαση στο τμήμα δ. Παρακαλώ δείτε το Print screen

Παρακαλώ για τις ενέργειες.
Με εκτίμηση,
Αναστασία Μπρόζου
Απάντηση
Για να εμφανίζεται το Τμήμα Δ, το ΔΔΔ πρέπει να έρθει σε κατάσταση "Υπό επεξεργασία" στον Επαληθευτή. Στο HD 100391 σας περιγράψαμε τη διαδικασία ώστε η ΔΑ να αλλάξει τη κατάσταση του ΔΔΔ από "Επαληθευμένο" που ήταν τότε, σε "Υπό επεξεργασία".
Όμως το ΔΔΔ με Id 54109 /MIS 5029239, για το οποίο γίνεται ξανά ερώτημα στο παρόν HD είναι τώρα σε κατάσταση "Υποβληθέν" από τον Δικαιούχο (αφού από το ιστορικό μεταβολών του ΔΔΔ φαίνεται ότι προχωρήσατε σε "επιστροφή στον Δικαιούχο" και εκ νέου "Υποβολή") και είναι επόμενο να μην εμφανίζεται το Τμήμα Δ. Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι : Ο Επαληθευτής πρέπει το αναζητά, από τη στήλη "Ενέργειες" του υπόψη ΔΔΔ επιλέγει "Επεξεργασία", το ανοίγει και κατόπιν επιλέγει επάνω αριστερά το εικονίδιο "Αποθήκευση". Αυτόματα η κατάσταση του ΔΔΔ αλλάζει και γίνεται "Υπό επεξεργασία". Σε αυτή τη κατάσταση εμφανίζεται το Τμήμα Δ και είναι δυνατή η επεξεργασία του ΔΔΔ.
Α/Α:
100460
Τίτλος:
ΤΔΠ 64023 / MIS 5000290_ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ερώτηση
Παρακαλώ να γίνει αλλαγή του αύξοντα αριθμού Έκδοσης από 2.0 σε 1.2 στο ΤΔΠ με ID 64023 του έργου με MIS 5000290.
Ευχαριστώ

Απάντηση
Η αλλαγή μπορεί να γίνει από την εφαρμογή κάνοντας απέλεγχο του δελτίου (αναίρεση) και αλλάζοντας την έκδοση από τροποποίηση σε επικαιροποίηση
Α/Α:
100442
Τίτλος:
ΔΔΔ 39008
Ερώτηση
στο ΔΔΔ 39008 θέλουμε να περάσουμε τη 1η πληρωμή σύμβασης έργου του ΑΦΜ 033048141 που είναι φυσικό πρόσωπο-επιτιδευματίας, για το έργο που παραδίδιδει κάθε μήνα και πληρώνεται από την τεχνική βοήθεια (MIS 5007790) . Σύμφωνα με οδηγίες που μας δόθηκαν, πρέπει να περαστει η δαπάνη αναδόχου ως μισθοδοτική κατάσταση, γιατί η απόφαση πληρωμης έχει σύνολο 1.261,32 και το τιμολόγιο 1.070,00 (η διαφορά προκείπτει από τις εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες πληρώνονται από τον δικαιούχο σύμφωνα με την σύμβαση). Το ερώτημα είναι πως θα στηθεί το ΔΔΔ. Είναι σωστό να περαστεί το ΑΦΜ του αναδόχου παρόλο που στη μισθοδοτική κατάσταση φαίνεται το ΑΦΜ του ΕΙΕΑΔ (του δικαιούχου);
Όλα τα έγγραφα επισυνάπτονται στο ΔΔΔ.
Απάντηση
Σύμφωνα με τις αναρτημένες στο ΟΠΣ οδηγίες συμπλήρωσης ΔΔΔ για δικαιούχους με καθώς και το υπόδειγμα συμπλήρωσης παραστατικών πληρωμής από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) με ημερομηνία 01/08/2017, για το ΔΔΔ με ID 39008 σημειώνονται τα εξής:
• Στο πεδίο ΑΦΜ του ΔΔΔ συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του εκδότη του παραστατικού που συνήθως είναι ο συναλλασσόμενος με το Δικαιούχο. Αν όμως πραγματοποιείται «αυτοτιμολόγηση» (εκδίδεται από το Δικαιούχο τίτλος κτήσης) δεν συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του Δικαιούχου αλλά του συναλλασσόμενου από τη λίστα των ΑΦΜ των αναδόχων/φορέων που έχουν δηλωθεί στο Υποέργο σύμφωνα με το υποβληθέν ΤΔΥ.
• Στην περίπτωση υποέργων με είδος υποέργου: "Επιχορήγηση για εκτέλεση πράξης με ίδια μέσα", "Επιχορήγηση για λειτουργία φορέα" και "Αυτεπιστασία Αρχαιολογίας", αν οι δαπάνες καταγράφονται σε Λογιστική / Εξωλογιστική Κατάσταση συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του Δικαιούχου.
• Ειδικότερα για τις Μισθοδοτικές Καταστάσεις που καταδεικνύουν ότι το Υποέργο υλοποιείται από τον ίδιο το Δικαιούχο, συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του Δικαιούχου, ο οποίος αποτελεί και τον εκδότη της Μισθοδοτικής Κατάστασης. Επειδή οι Μισθοδοτικές Καταστάσεις συνήθως δεν έχουν κωδικό / αρ. πρωτοκόλλου προτείνεται η κωδικοποίηση του παραστατικού να γίνεται από το Δικαιούχο ως εξής: Κωδικός ΟΠΣ Πράξης / αα υποέργου/ μήνας / έτος μισθοδοσίας.
• Στα παραστατικά αναδόχου, στο πεδίο "Καθαρό Ποσό" καταχωρίζεται το συνολικό κόστος του παραστατικού-μισθοδοτικής κατάστασης (σύνολο αποδοχών, εισφορών, παρακρατούμενων φόρων κλπ), στη συγκεκριμένη περίπτωση 3.866,47. Το μέρος από το συνολικό ποσό πληρωμής, το οποίο αφορά στο Υποέργο, συμπληρώνεται στο πεδίο Ποσό που αναλογεί στη Δ.Δ. του Υποέργου.
Α/Α:
100378
Τίτλος:
ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΕΥΘΥ
Ερώτηση
Καλημέρα σας,

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων των δυνητικών δικαιούχων επί των προσκλήσεων που έχει εκδώσει ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Ε.Π «Πελοπόννησος» 2014-2020, παρακαλούμε ενημερώστε μας ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος δημοτικών κτιρίων σε περίπτωση μη ύπαρξης τίτλων ιδιοκτησίας. Πιο συγκεκριμένα, καλύπτονται οι δυνητικοί δικαιούχοι εάν προσκομίσουν ένορκες βεβαιώσεις από ειρηνοδικείο, δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) και δήλωση ιδιοκτησίας κτηματολογίου ;

Ευχαριστώ,
Απάντηση
Ο έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτων επί των οποίων υλοποιούνται έργα υποδομής ή παραγωγικές επενδύσεις αποσκοπεί και στη διασφάλιση τήρησης των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων των δικαιούχων, ήτοι τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των πόρων με τους οποίους χρηματοδοτείται μία πράξη.

Σε περίπτωση έλλειψης συμβολαιογραφικού τίτλου από τον οποίο συνάγεται το εμπράγματο δικαίωμα (πχ κυριότητα, νομή, δουλεία κλπ) του δικαιούχου επί του ακινήτου, τότε το όποιο δικαίωμα επί αυτού μπορεί να τεκμηριώνεται ενδεικτικά με:
• σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτής
• παραχωρητήριο και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού
• πράξη της διοίκησης (π.χ. Υπουργική απόφαση, απόφαση του Νομάρχη, απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας) και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτής, σε περίπτωση που η πράξη έχει σημειωθεί στο Υποθηκοφυλακείο στη μερίδα του. Σε περίπτωση που η ως άνω πράξη δεν μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο, προσκομίζεται το σχετικό ΦΕΚ δημοσίευσής της. Επίσης θα πρέπει να προσκομίζονται τυχόν διορθωτικές πράξεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα.
• απόσπασμα Κτηματολογικού Πίνακα με τα στοιχεία του ακινήτου, το είδος του δικαιώματος και του Κτηματολογικού Διαγράμματος της Κτηματογράφησης
• αντίγραφο του Εντύπου και του Αποδεικτικού Δήλωσης στο Κτηματολόγιο
• έγγραφα από το συνδυασμό των οποίων αποδεικνύεται η 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. αποδείξεις ∆ΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κ.λπ., μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης ορίων, έγγραφα υποθηκών και λοιπών βαρών επί του ακινήτου, συμβόλαια γειτονικών ιδιοκτητών που τον αναφέρουν ως κύριο του ακινήτου, ένορκες βεβαιώσεις οι οποίες έχουν συνταχθεί σε ανύποπτο χρόνο, Ε9 κ.λπ.).

Συνιστάται η προσκόμιση όσο το δυνατόν περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία. Όσον αφορά στην υπόδειξη του ακινήτου επί του οποίου ο δήμος ασκεί πράξεις νομής, οφείλει να προσκομίσει σαφή στοιχεία για τη θέση και τα όρια του ακινήτου, όπως τοπογραφικό διάγραμμα ή ψηφιακό χάρτη της περιοχής επί του οποίου εντοπίζεται το ακίνητο.
Α/Α:
100329
Τίτλος:
Κατάργηση κωδικών πρόσβασης
Ερώτηση
Παρακαλώ για την κατάργηση των κωδικών πρόσβασης του χρήστη με username = ikouvari@mnec.gr (Δικαιούχος για έργα Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΣΕ) καθώς και του χρήστη με username = ikouvari (Δικαιούχος για έργα Τεχνικής Βοήθειας CEF).

Επίσης να καταργηθεί ο κωδικός χρήστη helpdesk με username = ikouv.Απάντηση
Οι χρήστες δικαιούχων απενεργοποιούνται από τον διαχειριστή κωδικών της εκάστοτε Διαχειριστικής Αρχής (χρήστες --> δεξιό κλικ --> απενεργοποίηση). Οι χρήστες helpdesk απενεργοποιούνται από τον εκάστοτε αρμόδιο έκδοσης κωδικών (πάνω δεξιά --> διαχείριση --> χρήστες)
Α/Α:
100244
Τίτλος:
ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
Ερώτηση
Ο Δικαιούχος της πράξης 5009801 προσπάθησε να υποβάλλει Δελτίο Επίτευξης Δεικτών για το έτος 2017 προκειμένου να καταχωριστούν στοιχεία για το νέο δείκτη Τ 11519
 
Αναφέρει ότι το ΟΠΣ δεν δίνει πρόσβαση στο Β. Πρόοδος, Γ. Επαλήθευση, προκειμένου να εισάγει τους 2 δεικτες (Τ4954 & Τ11519).

Παρακαλώ για τις οδηγίες σας


Απάντηση
Το πρόβλημα δεν αναπαράγεται. Δημιουργήθηκε επιτυχώς ΔΕΔΠ για το έτος 2017. Παρακαλώ διαγράψτε το δελτίο και δημιουργείστε το εκ νέου. Αμέσως μετά την επιλογή δημιουργία όταν ανοίξει το δελτίο επιλέγετε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ και στην συνεχεία προχωράτε στην συμπλήρωση του τμήματος Β.
Α/Α:
100236
Τίτλος:
Αντικατάσταση Απογραφιών Δελτίων της Πράξης 5002546
Ερώτηση
Η πράξη με MIS 5002546 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας καλύπτει 2 σχολικές χρονιές, οπότε θα πρέπει να συμπληρώνονται τα Απογραφικά Εξόδου στο τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς και να γίνει update στα δεδομένα στο ΟΠΣ (δηλ. να κρατήσει το σύστημα τελικά τα δεδομένα του τελευταίου απογρ.εξόδου και να επαναυπολογίσει τους δείκτες αποτελεσμάτων).

Ο Δικαιούχος (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) έκανε προσπάθεια για "επικαιροποίηση" του Απογραφικού Εξόδου ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί στο νέο ΟΠΣ για την "επικαιροποίηση" των Απογραφικών Δελτίων σε πράξεις που καλύπτουν δύο χρονιές σύμφωνα με το Παράρτημα D του Κανονισμού.

(4.1.5 Participants counted once per operation
A participant should be counted only once in any given operation. An individual may be counted as a participant in more than one operation but never more than once per operation (for output indicators).
An individual that benefits from support provided by more than one project within an operation is always considered as the same participant with one associated participation record. The start date is the date on which s/he starts on the first project in a series and the leaving date is the date that s/he leaves the last project in the series.
If a participant leaves an operation but returns at a later date there is still only one participation record. In this case, the existing participation record should be updated. The start date and information related to output indicators should always refer to the first participation and should therefore not be changed. On a second participation, the leaving date and data related to result indicators should be updated to reflect the situation on final exit. Revisions of individual participation records will have to be propagated up to the relevant aggregate result indicators.
When the participant leaves the operation for a second time then a new leaving date and associated result data should be recorded.)

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία


 
Απάντηση
Η διόρθωση απογραφικών εξόδου γίνεται με 2 τρόπους ανάλογα αν η εισαγωγή απογραφικών γίνεται από την φόρμα ή με ws. Για εισαγωγή με ws τα απογραφικά επιστρέφονται από την ΔΑ τα ακυρώνει ο δικαιούχος και εισάγει εκ νέου απογραφικό εξόδου 2η έκδοση. Για εισαγωγή απογραφικών εξόδου από την φόρμα του ΟΠΣ η ΔΑ τα επιστρέφει και ο δικαιούχος τα διορθώνει και τα υποβάλει ξανά. βλέπε οδηγό απογραφικών στο ΟΠΣ.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το annex d απογραφικό εξόδου καταχωρείτε όταν έχουμε έξοδο από την πράξη και όχι έξοδο από υποέργο της πράξης ή λήξη μέρους της πράξης πχ εξάμηνου έτους.
Α/Α:
100225
Τίτλος:
ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ Ε.Υ.Θ.Υ.- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Ερώτηση
Καλημέρα σας,
θέλοντας να εκδώσουμε μια εντολή πληρωμής μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό,
παρακαλούμε όπως μας διευκρινιστεί εάν μετακινούμενο στέλεχος της Υπηρεσίας μας δικαιούται να λάβει ημερήσια αποζημίωση για την ημέρα αναχώρησης του (προηγούμενη της συνάντησης ), επειδή η αεροπορική εταιρεία λόγω κακοκαιρίας, ακύρωσε την πτήση του.
Ο μετακινούμενος διέμεινε σε ξενοδοχείο του αεροδρομίου, που πλήρωσε η αεροπορική εταιρεία και ζήτησε βεβαίωση ακύρωσης της πτήσης του.
Αναχώρησε την επόμενη ημέρα το πρωί που ήταν και η ημέρα της συνάντησης.

Ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια σας.
Απάντηση
Αναφορικά με το ερώτημα σας, σας ενημερώνουμε ότι από τις ρητές διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4336/2015 και τις οδηγίες 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 εγκυκλίου Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, δεν προβλέπεται η καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης, στην περίπτωση που ο μετακινούμενος κατά την αναχώρηση του, από την έδρα του στον τόπο μετακίνησης του, αδυνατεί να αναχωρήσει λόγω αντικειμενικής δυσκολίας. Κατά συνέπεια η περίπτωση αυτή δεν δύναται να τύχει ανάλογης εφαρμογής με αυτές που προβλέπονται στις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ίδιου νόμου.
Α/Α:
100221
Τίτλος:
Δήλωση δεικτών
Ερώτηση
Καλημέρα σας ,
Έχουμε συμπληρώσει ότι απαιτείται από το σύστημα για να πραγματοποιηθεί η δήλωση των δεικτών , όμως κατά την υποβολή μας βγάζει το ακόλουθο μήνυμα:
 Εντοπίστηκαν τα ακόλουθα σφάλματα:
    - ΔΕΙΚΤΕΣ : "D_E_DEIKTH_2_5" Δεν συμπληρώνετε επίτευξη των δεικτών CO16 εφόσον πρόκειται για κοινούς δείκτες εκροής και άμεσου αποτελέσματος ΕΚΤ/ΠΑΝ οι οποίοι υπολογίζονται αυτόματα από τα πλήρη υποβληθέντα Απογραφικά Δελτία ΕΙΣΟΔΟΥ και ΕΞΟΔΟΥ
    - ΔΕΙΚΤΕΣ : "D_E_DEIKTH_2_10" Η επίτευξη ανά έτος, των κοινών δεικτών ΕΚΤ CO16 για συμμετέχοντες , εκροής και άμεσου αποτελέσματος , προκύπτει αυτόματα από τα πλήρη απογραφικά δελτία υποβληθέντα στο ΟΠΣ.
    - ΔΕΙΚΤΕΣ : "D_E_DEIKTH_2_12" H τιμή επίτευξης σύνολο των δεικτών CO16 πρέπει να ισούται με το άθροισμα επίτευξης δεικτών Aνδρες + Γυναίκες
Όταν προσπαθούμε να κάνουμε τις αλλαγές που μας ζητάει δεν μπορούμε γιατί δεν μας αφήνει το σύστημα.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Με εκτίμηση
Ισμήνη Μουλού
Υπεύθυνη πράξης με κωδικό 5002509
Απάντηση
Για τους δείκτες που δεν επιτρέπεται συμπλήρωση τιμής επίτευξης δείκτη αφήνετε την τιμή επίτευξης σύνολο άνδρες γυναίκες ΚΕΝΟ και ΔΕΝ καταχωρείτε 0.
Α/Α:
100018
Τίτλος:
Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Πράξης με mis 5007218
Ερώτηση
Για την πράξη με mis 5007218 απαιτείται η τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και η έκδοση Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης. Η τροποποίηση αφορά στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του 1ου υποέργου και στην προσθήκη 2 υποέργων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης δεν μεταβάλλεται. Κατά την επικύρωση του ΤΔΠ με ID 62804 εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
- ΥΠΟΧΡ. ΠΕΔΙΑ : "TDP_82 " Τα ακόλουθα Υποέργα (ΤΔΠ τμήμα Ζ) έχουν λιγότερα ποσά από το αντίστοιχο εν ισχύ Τεχνικό Δελτίο Υποέργων : Υποέργο : 1 (κωδ.: 43020) Συνολική ΔΔ: στο ΤΔΠ ( 840,000.00) < των ΤΔΥ ( 1,100,000.00) , Επιλέξιμη ΔΔ : στο ΤΔΠ ( 840,000.00) < των ΤΔΥ ( 1,100,000.00) ,

Η τροποποίηση του υποέργου θα γίνει μετά την τροποποίηση της πράξης.

Παρακαλούμε για την επίλυση του σχετικού προβλήματος.
Απάντηση
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προηγηθεί η τροποποίηση του ΤΔΥ του Υ/Ε 1 για μείωση Προϋπολογισμού και εν συνεχεία τροποποίηση της πράξης
Α/Α:
99914
Τίτλος:
ΤΔΥ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Ερώτηση
Το ΤΔΥ της τεχνικής βοήθειας με MIS 5007790 έχει πολλαπλούς αναδόχους. Κάθε φορά που θέλουμε να προσθέσουμε αναδόχους κάνουμε επικαιροποίηση του ΤΔΥ. Στο ΤΔΥ έχουμε αναδόχους με ανοιχτό ποσό, όπως π.χ. το πλαίσιο, όπου προμηθευόμαστε συνήθως γραφική ύλη. Κάθε φορά έχουμε διαφορετική προσφορά του πλαισίου προς εμάς. Πως μπορούμε να την επισυνάπτουμε στο ΤΔΥ αφού είναι οριστικοποιημένο ή δεν υπάρχει λόγος και μπορούμε να την επισυνάπτουμε μόνο στο ΔΔΔ. Όταν θα πάω στην ολοκλήρωση της πράξης και στη τελευταία τροποποίησητου ΤΔΥ, θα έχω προβλημα που δεν είναι περασμένες οι προσφορές. Το λέω με την έννοια ότι στο ΤΔΥ πρέπει να επισυνάπτουμε τις συμβάσεις και τα συμφωνητικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το συμφωνητικό είναι η προσφορά του πλαισίου που αποδέχομαι ως δικαιούχος και φέρει την έγκριση-υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του ΕΙΕΑΔ.

Άλλο ένα παράδειγμα είναι το ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, όπου στο ΤΔΥ τον έχουμε ως ανάδοχο με ανοιχτό ποσό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε πολλά συμφωνητικά, που φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του ΕΙΕΑΔ και του υπεύθυνου του ξενοδοχείου, έχει όμως επισυναφθεί το πρώτο συμφωνητικό κατά το άνοιγμα του συγκεκριμένου ΑΦΜ. Πρέπει να περαστούν τα επόμενα συμφωνητικά ως επισυναπτόμενα στο ΤΔΥ και πως; πάλι με επικαιροποίηση του ΤΔΥ ή αρκεί να επισυναφθούν στα αντίστοιχα ΔΔΔ; Εν ολίγοις κάθε προσφορά, συμφωνητικό, θεωρείται ότι και η σύμβαση και θα πρέπει να επισυνάπτεται στο ΤΔΥ με συνεχείς επικαιροποιήσεις ή αρκεί στο ΔΔΔ;

Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων
Απάντηση
Τα στοιχεία καταχωρίζονται στα ΔΔΔ και όχι στα ΤΔΥ. Δείτε και τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης ΤΔΥ του ΕΣΠΑ (http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/eggrafa/nea_sde/O_E.II.3_2%20ODHGIES_TDY_v2_270418.docx) που μπορείτε να εφαρμόζεται και αναλογικά για το ΤΕΒΑ αν δεν υπάρχουν άλλες δεσμευτικές προβλέψεις.
Α/Α:
99908
Τίτλος:
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ
Ερώτηση
Καλημέρα σας.

Θα παρακαλούσα για την βοήθεια σας στο εξής ερώτημα.
Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος υλοποίησης μιας δράσης θέλει, σε τεχνικό δελτίο που περιλαμβάνει πρόχειρο και ηλεκτρονικό διαγωνισμό,και που έχει προέγκριση για τον ηλεκτρονικό,
αλλά όχι για τον πρόχειρο, να προχωρήσει στην δήλωση δαπανών για τον πρόχειρο, με ποιον τρόπο μπορεί να το κάνει, γιατί το σύστημα δεν του το επιτρέπει;
Πρέπει να υποβάλλει τροποποίηση ΤΔΔ ή επικαιροποίηση,με την δημιουργία νέου υποέργου,δεδομένου ότι δεν μεταβάλεται το φυσικό αντικείμενο ή δεν επηρε-
άζεται κάποιο βασικό στοιχείο της συμφωνίας επιδότησης ή υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος;
Αναφερόμαστε στην δράση με MIS 5004039,στο υποέργο 2 που περιλαμβάνει πρόχειρο και ηλεκτρονικό διαγωνισμό,
και που έχει υποβληθεί παλαιότερα και για το οποίο ο πρόχειρος δεν έχει προέγκριση στις δαπάνες.

Ευχαριστώ πολύ.
Με εκτίμηση,

Τραυλός Χρήστος
Τμ. Διαχείρισης & Εφαρμογής Προγραμμάτων
Υπηρεσία Ασύλου / ΥΜΕΠΟ
Τηλ. 2106988545—φαξ: 2106988586
Απάντηση
Ως Υποέργο ορίζεται το μέρος της Πράξης που αντιστοιχεί στην υλοποίηση διακριτού τμήματος του συνολικού φυσικού της αντικειμένου.
Η υποδιαίρεση μίας Πράξης σε Υποέργα πραγματοποιείται με βάση συνδυασμό κριτηρίων:
α. διακριτό φυσικό αντικείμενο για κάθε Υποέργο (Υ/Ε),
β. μέθοδο υλοποίησης (π.χ. μέσω σύναψης δημόσιας σύμβασης), και
γ. για διαχειριστικούς λόγους. Οι διαχειριστικοί λόγοι σχετίζονται τόσο με την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της Πράξης και των Υποέργων της, όσο και με τη μείωση του διαχειριστικού βάρους. Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο αυτό για τη διάκριση σε Υποέργα, είναι ενδεικτικά:
• ο προϋπολογσμός (Π/Υ) μίας δημόσιας σύμβασης
• ο Δικαιούχος,
Όταν δεν προκύπτει ανάγκη υποδιαίρεσης, καθορίζεται ένα και μοναδικό Υποέργο, το αντικείμενο και η μέθοδος υλοποίησης του οποίου ταυτίζονται με το σύνολο του αντικειμένου και τη μέθοδο υλοποίησης της Πράξης.
Για κάθε Υποέργο υποβάλλεται Τεχνικό Δελτίο Υποέργου
Κατά κανόνα διακριτά ΤΔΥ υποβάλλονται για όλες τις συμβάσεις άνω των 60.000€. Από ότι μπορούμε να συμπεράνουμε από το ερώτημά σας πρέπει να καταχωριστούν στο ΟΠΣ 2 ΤΔΥ (ένα για τον πρόχειρο και ένα για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό).
Α/Α:
99893
Τίτλος:
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5000232
Ερώτηση
Παρακαλούμε όπως διαγράψετε την εγγραφή, απογραφικό δελτίο εισόδου με κωδικό ωφελούμενου 507622, ΑΦΜ: 110068066 και ΑΑ Δελτίου 1499109 διότι ως εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκε στην πράξη με κωδικό MIS 5000232.

Απάντηση
Η διαγραφή απογραφικών που έχουν υποβληθεί δεν είναι διαθέσιμη. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Διαχειριστική Αρχή να σας το επιστρέψει για να μηδενιστούν οι δείκτες και εσείς να το ακυρώσετε.
Α/Α:
99881
Τίτλος:
ΔΙΑΦΟΡΈΣ ΣΤΟ ΤΜΉΜΑ Β2 ΣΕ ΔΕΛΤΊΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 2018
Ερώτηση
Στο δελτίο Επίτευξης Δεικτών Πράξης με ID 5791 για την πράξη με MIS 5000084 (ΠΑΝ) τμήμα Β2, για την περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ, εξερχόμενοι από την πράξη έτος αναφοράς (2018) είναι 296 όσα τα συλλεχθέντα απογραφικά και όσα τα υποβληθέντα στο ΟΠΣ και συμφωνούν με τα στοιχεία του δικαιούχου. ¨Όμως η τιμή επίτευξης του δείκτη "Άνεργοι συμμετέχοντες του ολοκληρώνουν την παρέμβαση που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ (CR01) που εμφανίζεται στην εκτύπωση του δελτίου και στην σχετική αναφορά "Δείκτες ανα mis βάσει απογραφικών 3.5.2.3 είναι 294. Αντίστοιχα παρουσιάζεται μικρή διαφορά για την περιφέρεια Κεν.Μακεδονίας και Πελοποννήσου. ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις διευκρινήσεις σας
,
Απάντηση
Ο δείκτης CR01 της ΠΑΝ παράγεται όταν υποβληθεί δελτίο εξόδου και ο συμμετέχων έχει ολοκληρώσει την πράξη.
 Αν δεν έχει υποβληθεί απογραφικό εξόδου για ένα συμμετέχοντα ή όταν σε ένα απογραφικό έχει δηλωθεί ότι δεν ολοκλήρωσε την πράξη άλλα εγκατέλειψε νωρίτερα τότε δεν παράγετε ο δείκτης ΠΑΝ CR01.
Περισσότερες διευκρινήσεις θα σας δώσει ο δικαιούχος. Επίσης αν υπάρχει λάθος στα απογραφικά θα πρέπει να διορθωθεί για να διορθωθούν και οι δείκτες.
Α/Α:
99860
Τίτλος:
ΑΛΛΑΓΗ ΗΜ/ΝΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΕ ΔΕΛΤΙΟ
Ερώτηση
Καλημέρα σας.

Θα θέλαμε να αλλάξουμε την ημ'νια εξόδου στο δελτίο: 1501308 και id συμμετέχοντα: 671989 από 16/06/2018 σε 10/09/2018.

ευχαριστόυμε
Απάντηση
Θα πρέπει να ζητήσετε από την ΔΑ να σας επιστρέψει το δελτίο να διορθώσετε την ημερομηνία και να το υποβάλετε ξανά από την φόρμα.
Α/Α:
99757
Τίτλος:
MIS 5034955 - ΑΠΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΠ ΕΚΔΟΣΗΣ 2.0
Ερώτηση
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΠΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2.0 ΤΟΥ ΛΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ MIS 5034955.

Η ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ.
Απάντηση
Ο απέλεγχος του δελτίου μπορεί να γίνει από τον χρήστη μέσω της εφαρμογής, επιλέγοντας την ενέργεια "αναίρεση"
 
 
 
 
 
/ 51
[ 1 - 25 / 1266 ]