ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδικός:
Απόσπασμα Τίτλου:
Απόσπασμα Ερώτησης:
Απόσπασμα Απάντησης:
Ημερομηνία Υποβολής
Από: Έως:
Σύστημα:
Κατηγορία:
Υποκατηγορία:
Αναζήτηση
Α/Α:
100511
Τίτλος:
Συνέχεια τουhelp desk 100391
Ερώτηση
Κυρίες / Κύριοι,
σε συνέχεια του help desk 100391 σας ενημερώνουμε ότι το ΔΔΔ (MIS=5029239 Id=54109 ) επεστράφει στον επαλληθευτή αλλά δεν έχει πρόσβαση στο τμήμα δ. Παρακαλώ δείτε το Print screen

Παρακαλώ για τις ενέργειες.
Με εκτίμηση,
Αναστασία Μπρόζου
Απάντηση
Για να εμφανίζεται το Τμήμα Δ, το ΔΔΔ πρέπει να έρθει σε κατάσταση "Υπό επεξεργασία" στον Επαληθευτή. Στο HD 100391 σας περιγράψαμε τη διαδικασία ώστε η ΔΑ να αλλάξει τη κατάσταση του ΔΔΔ από "Επαληθευμένο" που ήταν τότε, σε "Υπό επεξεργασία".
Όμως το ΔΔΔ με Id 54109 /MIS 5029239, για το οποίο γίνεται ξανά ερώτημα στο παρόν HD είναι τώρα σε κατάσταση "Υποβληθέν" από τον Δικαιούχο (αφού από το ιστορικό μεταβολών του ΔΔΔ φαίνεται ότι προχωρήσατε σε "επιστροφή στον Δικαιούχο" και εκ νέου "Υποβολή") και είναι επόμενο να μην εμφανίζεται το Τμήμα Δ. Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι : Ο Επαληθευτής πρέπει το αναζητά, από τη στήλη "Ενέργειες" του υπόψη ΔΔΔ επιλέγει "Επεξεργασία", το ανοίγει και κατόπιν επιλέγει επάνω αριστερά το εικονίδιο "Αποθήκευση". Αυτόματα η κατάσταση του ΔΔΔ αλλάζει και γίνεται "Υπό επεξεργασία". Σε αυτή τη κατάσταση εμφανίζεται το Τμήμα Δ και είναι δυνατή η επεξεργασία του ΔΔΔ.
Α/Α:
100460
Τίτλος:
ΤΔΠ 64023 / MIS 5000290_ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ερώτηση
Παρακαλώ να γίνει αλλαγή του αύξοντα αριθμού Έκδοσης από 2.0 σε 1.2 στο ΤΔΠ με ID 64023 του έργου με MIS 5000290.
Ευχαριστώ

Απάντηση
Η αλλαγή μπορεί να γίνει από την εφαρμογή κάνοντας απέλεγχο του δελτίου (αναίρεση) και αλλάζοντας την έκδοση από τροποποίηση σε επικαιροποίηση
Α/Α:
100442
Τίτλος:
ΔΔΔ 39008
Ερώτηση
στο ΔΔΔ 39008 θέλουμε να περάσουμε τη 1η πληρωμή σύμβασης έργου του ΑΦΜ 033048141 που είναι φυσικό πρόσωπο-επιτιδευματίας, για το έργο που παραδίδιδει κάθε μήνα και πληρώνεται από την τεχνική βοήθεια (MIS 5007790) . Σύμφωνα με οδηγίες που μας δόθηκαν, πρέπει να περαστει η δαπάνη αναδόχου ως μισθοδοτική κατάσταση, γιατί η απόφαση πληρωμης έχει σύνολο 1.261,32 και το τιμολόγιο 1.070,00 (η διαφορά προκείπτει από τις εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες πληρώνονται από τον δικαιούχο σύμφωνα με την σύμβαση). Το ερώτημα είναι πως θα στηθεί το ΔΔΔ. Είναι σωστό να περαστεί το ΑΦΜ του αναδόχου παρόλο που στη μισθοδοτική κατάσταση φαίνεται το ΑΦΜ του ΕΙΕΑΔ (του δικαιούχου);
Όλα τα έγγραφα επισυνάπτονται στο ΔΔΔ.
Απάντηση
Σύμφωνα με τις αναρτημένες στο ΟΠΣ οδηγίες συμπλήρωσης ΔΔΔ για δικαιούχους με καθώς και το υπόδειγμα συμπλήρωσης παραστατικών πληρωμής από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) με ημερομηνία 01/08/2017, για το ΔΔΔ με ID 39008 σημειώνονται τα εξής:
• Στο πεδίο ΑΦΜ του ΔΔΔ συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του εκδότη του παραστατικού που συνήθως είναι ο συναλλασσόμενος με το Δικαιούχο. Αν όμως πραγματοποιείται «αυτοτιμολόγηση» (εκδίδεται από το Δικαιούχο τίτλος κτήσης) δεν συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του Δικαιούχου αλλά του συναλλασσόμενου από τη λίστα των ΑΦΜ των αναδόχων/φορέων που έχουν δηλωθεί στο Υποέργο σύμφωνα με το υποβληθέν ΤΔΥ.
• Στην περίπτωση υποέργων με είδος υποέργου: "Επιχορήγηση για εκτέλεση πράξης με ίδια μέσα", "Επιχορήγηση για λειτουργία φορέα" και "Αυτεπιστασία Αρχαιολογίας", αν οι δαπάνες καταγράφονται σε Λογιστική / Εξωλογιστική Κατάσταση συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του Δικαιούχου.
• Ειδικότερα για τις Μισθοδοτικές Καταστάσεις που καταδεικνύουν ότι το Υποέργο υλοποιείται από τον ίδιο το Δικαιούχο, συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του Δικαιούχου, ο οποίος αποτελεί και τον εκδότη της Μισθοδοτικής Κατάστασης. Επειδή οι Μισθοδοτικές Καταστάσεις συνήθως δεν έχουν κωδικό / αρ. πρωτοκόλλου προτείνεται η κωδικοποίηση του παραστατικού να γίνεται από το Δικαιούχο ως εξής: Κωδικός ΟΠΣ Πράξης / αα υποέργου/ μήνας / έτος μισθοδοσίας.
• Στα παραστατικά αναδόχου, στο πεδίο "Καθαρό Ποσό" καταχωρίζεται το συνολικό κόστος του παραστατικού-μισθοδοτικής κατάστασης (σύνολο αποδοχών, εισφορών, παρακρατούμενων φόρων κλπ), στη συγκεκριμένη περίπτωση 3.866,47. Το μέρος από το συνολικό ποσό πληρωμής, το οποίο αφορά στο Υποέργο, συμπληρώνεται στο πεδίο Ποσό που αναλογεί στη Δ.Δ. του Υποέργου.
Α/Α:
100329
Τίτλος:
Κατάργηση κωδικών πρόσβασης
Ερώτηση
Παρακαλώ για την κατάργηση των κωδικών πρόσβασης του χρήστη με username = ikouvari@mnec.gr (Δικαιούχος για έργα Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΣΕ) καθώς και του χρήστη με username = ikouvari (Δικαιούχος για έργα Τεχνικής Βοήθειας CEF).

Επίσης να καταργηθεί ο κωδικός χρήστη helpdesk με username = ikouv.Απάντηση
Οι χρήστες δικαιούχων απενεργοποιούνται από τον διαχειριστή κωδικών της εκάστοτε Διαχειριστικής Αρχής (χρήστες --> δεξιό κλικ --> απενεργοποίηση). Οι χρήστες helpdesk απενεργοποιούνται από τον εκάστοτε αρμόδιο έκδοσης κωδικών (πάνω δεξιά --> διαχείριση --> χρήστες)
Α/Α:
100244
Τίτλος:
ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
Ερώτηση
Ο Δικαιούχος της πράξης 5009801 προσπάθησε να υποβάλλει Δελτίο Επίτευξης Δεικτών για το έτος 2017 προκειμένου να καταχωριστούν στοιχεία για το νέο δείκτη Τ 11519
 
Αναφέρει ότι το ΟΠΣ δεν δίνει πρόσβαση στο Β. Πρόοδος, Γ. Επαλήθευση, προκειμένου να εισάγει τους 2 δεικτες (Τ4954 & Τ11519).

Παρακαλώ για τις οδηγίες σας


Απάντηση
Το πρόβλημα δεν αναπαράγεται. Δημιουργήθηκε επιτυχώς ΔΕΔΠ για το έτος 2017. Παρακαλώ διαγράψτε το δελτίο και δημιουργείστε το εκ νέου. Αμέσως μετά την επιλογή δημιουργία όταν ανοίξει το δελτίο επιλέγετε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ και στην συνεχεία προχωράτε στην συμπλήρωση του τμήματος Β.
Α/Α:
100236
Τίτλος:
Αντικατάσταση Απογραφιών Δελτίων της Πράξης 5002546
Ερώτηση
Η πράξη με MIS 5002546 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας καλύπτει 2 σχολικές χρονιές, οπότε θα πρέπει να συμπληρώνονται τα Απογραφικά Εξόδου στο τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς και να γίνει update στα δεδομένα στο ΟΠΣ (δηλ. να κρατήσει το σύστημα τελικά τα δεδομένα του τελευταίου απογρ.εξόδου και να επαναυπολογίσει τους δείκτες αποτελεσμάτων).

Ο Δικαιούχος (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) έκανε προσπάθεια για "επικαιροποίηση" του Απογραφικού Εξόδου ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί στο νέο ΟΠΣ για την "επικαιροποίηση" των Απογραφικών Δελτίων σε πράξεις που καλύπτουν δύο χρονιές σύμφωνα με το Παράρτημα D του Κανονισμού.

(4.1.5 Participants counted once per operation
A participant should be counted only once in any given operation. An individual may be counted as a participant in more than one operation but never more than once per operation (for output indicators).
An individual that benefits from support provided by more than one project within an operation is always considered as the same participant with one associated participation record. The start date is the date on which s/he starts on the first project in a series and the leaving date is the date that s/he leaves the last project in the series.
If a participant leaves an operation but returns at a later date there is still only one participation record. In this case, the existing participation record should be updated. The start date and information related to output indicators should always refer to the first participation and should therefore not be changed. On a second participation, the leaving date and data related to result indicators should be updated to reflect the situation on final exit. Revisions of individual participation records will have to be propagated up to the relevant aggregate result indicators.
When the participant leaves the operation for a second time then a new leaving date and associated result data should be recorded.)

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία


 
Απάντηση
Η διόρθωση απογραφικών εξόδου γίνεται με 2 τρόπους ανάλογα αν η εισαγωγή απογραφικών γίνεται από την φόρμα ή με ws. Για εισαγωγή με ws τα απογραφικά επιστρέφονται από την ΔΑ τα ακυρώνει ο δικαιούχος και εισάγει εκ νέου απογραφικό εξόδου 2η έκδοση. Για εισαγωγή απογραφικών εξόδου από την φόρμα του ΟΠΣ η ΔΑ τα επιστρέφει και ο δικαιούχος τα διορθώνει και τα υποβάλει ξανά. βλέπε οδηγό απογραφικών στο ΟΠΣ.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το annex d απογραφικό εξόδου καταχωρείτε όταν έχουμε έξοδο από την πράξη και όχι έξοδο από υποέργο της πράξης ή λήξη μέρους της πράξης πχ εξάμηνου έτους.
Α/Α:
100221
Τίτλος:
Δήλωση δεικτών
Ερώτηση
Καλημέρα σας ,
Έχουμε συμπληρώσει ότι απαιτείται από το σύστημα για να πραγματοποιηθεί η δήλωση των δεικτών , όμως κατά την υποβολή μας βγάζει το ακόλουθο μήνυμα:
 Εντοπίστηκαν τα ακόλουθα σφάλματα:
    - ΔΕΙΚΤΕΣ : "D_E_DEIKTH_2_5" Δεν συμπληρώνετε επίτευξη των δεικτών CO16 εφόσον πρόκειται για κοινούς δείκτες εκροής και άμεσου αποτελέσματος ΕΚΤ/ΠΑΝ οι οποίοι υπολογίζονται αυτόματα από τα πλήρη υποβληθέντα Απογραφικά Δελτία ΕΙΣΟΔΟΥ και ΕΞΟΔΟΥ
    - ΔΕΙΚΤΕΣ : "D_E_DEIKTH_2_10" Η επίτευξη ανά έτος, των κοινών δεικτών ΕΚΤ CO16 για συμμετέχοντες , εκροής και άμεσου αποτελέσματος , προκύπτει αυτόματα από τα πλήρη απογραφικά δελτία υποβληθέντα στο ΟΠΣ.
    - ΔΕΙΚΤΕΣ : "D_E_DEIKTH_2_12" H τιμή επίτευξης σύνολο των δεικτών CO16 πρέπει να ισούται με το άθροισμα επίτευξης δεικτών Aνδρες + Γυναίκες
Όταν προσπαθούμε να κάνουμε τις αλλαγές που μας ζητάει δεν μπορούμε γιατί δεν μας αφήνει το σύστημα.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Με εκτίμηση
Ισμήνη Μουλού
Υπεύθυνη πράξης με κωδικό 5002509
Απάντηση
Για τους δείκτες που δεν επιτρέπεται συμπλήρωση τιμής επίτευξης δείκτη αφήνετε την τιμή επίτευξης σύνολο άνδρες γυναίκες ΚΕΝΟ και ΔΕΝ καταχωρείτε 0.
Α/Α:
100018
Τίτλος:
Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Πράξης με mis 5007218
Ερώτηση
Για την πράξη με mis 5007218 απαιτείται η τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και η έκδοση Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης. Η τροποποίηση αφορά στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του 1ου υποέργου και στην προσθήκη 2 υποέργων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης δεν μεταβάλλεται. Κατά την επικύρωση του ΤΔΠ με ID 62804 εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
- ΥΠΟΧΡ. ΠΕΔΙΑ : "TDP_82 " Τα ακόλουθα Υποέργα (ΤΔΠ τμήμα Ζ) έχουν λιγότερα ποσά από το αντίστοιχο εν ισχύ Τεχνικό Δελτίο Υποέργων : Υποέργο : 1 (κωδ.: 43020) Συνολική ΔΔ: στο ΤΔΠ ( 840,000.00) < των ΤΔΥ ( 1,100,000.00) , Επιλέξιμη ΔΔ : στο ΤΔΠ ( 840,000.00) < των ΤΔΥ ( 1,100,000.00) ,

Η τροποποίηση του υποέργου θα γίνει μετά την τροποποίηση της πράξης.

Παρακαλούμε για την επίλυση του σχετικού προβλήματος.
Απάντηση
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προηγηθεί η τροποποίηση του ΤΔΥ του Υ/Ε 1 για μείωση Προϋπολογισμού και εν συνεχεία τροποποίηση της πράξης
Α/Α:
99914
Τίτλος:
ΤΔΥ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Ερώτηση
Το ΤΔΥ της τεχνικής βοήθειας με MIS 5007790 έχει πολλαπλούς αναδόχους. Κάθε φορά που θέλουμε να προσθέσουμε αναδόχους κάνουμε επικαιροποίηση του ΤΔΥ. Στο ΤΔΥ έχουμε αναδόχους με ανοιχτό ποσό, όπως π.χ. το πλαίσιο, όπου προμηθευόμαστε συνήθως γραφική ύλη. Κάθε φορά έχουμε διαφορετική προσφορά του πλαισίου προς εμάς. Πως μπορούμε να την επισυνάπτουμε στο ΤΔΥ αφού είναι οριστικοποιημένο ή δεν υπάρχει λόγος και μπορούμε να την επισυνάπτουμε μόνο στο ΔΔΔ. Όταν θα πάω στην ολοκλήρωση της πράξης και στη τελευταία τροποποίησητου ΤΔΥ, θα έχω προβλημα που δεν είναι περασμένες οι προσφορές. Το λέω με την έννοια ότι στο ΤΔΥ πρέπει να επισυνάπτουμε τις συμβάσεις και τα συμφωνητικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το συμφωνητικό είναι η προσφορά του πλαισίου που αποδέχομαι ως δικαιούχος και φέρει την έγκριση-υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του ΕΙΕΑΔ.

Άλλο ένα παράδειγμα είναι το ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, όπου στο ΤΔΥ τον έχουμε ως ανάδοχο με ανοιχτό ποσό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε πολλά συμφωνητικά, που φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του ΕΙΕΑΔ και του υπεύθυνου του ξενοδοχείου, έχει όμως επισυναφθεί το πρώτο συμφωνητικό κατά το άνοιγμα του συγκεκριμένου ΑΦΜ. Πρέπει να περαστούν τα επόμενα συμφωνητικά ως επισυναπτόμενα στο ΤΔΥ και πως; πάλι με επικαιροποίηση του ΤΔΥ ή αρκεί να επισυναφθούν στα αντίστοιχα ΔΔΔ; Εν ολίγοις κάθε προσφορά, συμφωνητικό, θεωρείται ότι και η σύμβαση και θα πρέπει να επισυνάπτεται στο ΤΔΥ με συνεχείς επικαιροποιήσεις ή αρκεί στο ΔΔΔ;

Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων
Απάντηση
Τα στοιχεία καταχωρίζονται στα ΔΔΔ και όχι στα ΤΔΥ. Δείτε και τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης ΤΔΥ του ΕΣΠΑ (http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/eggrafa/nea_sde/O_E.II.3_2%20ODHGIES_TDY_v2_270418.docx) που μπορείτε να εφαρμόζεται και αναλογικά για το ΤΕΒΑ αν δεν υπάρχουν άλλες δεσμευτικές προβλέψεις.
Α/Α:
99908
Τίτλος:
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ
Ερώτηση
Καλημέρα σας.

Θα παρακαλούσα για την βοήθεια σας στο εξής ερώτημα.
Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος υλοποίησης μιας δράσης θέλει, σε τεχνικό δελτίο που περιλαμβάνει πρόχειρο και ηλεκτρονικό διαγωνισμό,και που έχει προέγκριση για τον ηλεκτρονικό,
αλλά όχι για τον πρόχειρο, να προχωρήσει στην δήλωση δαπανών για τον πρόχειρο, με ποιον τρόπο μπορεί να το κάνει, γιατί το σύστημα δεν του το επιτρέπει;
Πρέπει να υποβάλλει τροποποίηση ΤΔΔ ή επικαιροποίηση,με την δημιουργία νέου υποέργου,δεδομένου ότι δεν μεταβάλεται το φυσικό αντικείμενο ή δεν επηρε-
άζεται κάποιο βασικό στοιχείο της συμφωνίας επιδότησης ή υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος;
Αναφερόμαστε στην δράση με MIS 5004039,στο υποέργο 2 που περιλαμβάνει πρόχειρο και ηλεκτρονικό διαγωνισμό,
και που έχει υποβληθεί παλαιότερα και για το οποίο ο πρόχειρος δεν έχει προέγκριση στις δαπάνες.

Ευχαριστώ πολύ.
Με εκτίμηση,

Τραυλός Χρήστος
Τμ. Διαχείρισης & Εφαρμογής Προγραμμάτων
Υπηρεσία Ασύλου / ΥΜΕΠΟ
Τηλ. 2106988545—φαξ: 2106988586
Απάντηση
Ως Υποέργο ορίζεται το μέρος της Πράξης που αντιστοιχεί στην υλοποίηση διακριτού τμήματος του συνολικού φυσικού της αντικειμένου.
Η υποδιαίρεση μίας Πράξης σε Υποέργα πραγματοποιείται με βάση συνδυασμό κριτηρίων:
α. διακριτό φυσικό αντικείμενο για κάθε Υποέργο (Υ/Ε),
β. μέθοδο υλοποίησης (π.χ. μέσω σύναψης δημόσιας σύμβασης), και
γ. για διαχειριστικούς λόγους. Οι διαχειριστικοί λόγοι σχετίζονται τόσο με την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της Πράξης και των Υποέργων της, όσο και με τη μείωση του διαχειριστικού βάρους. Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο αυτό για τη διάκριση σε Υποέργα, είναι ενδεικτικά:
• ο προϋπολογσμός (Π/Υ) μίας δημόσιας σύμβασης
• ο Δικαιούχος,
Όταν δεν προκύπτει ανάγκη υποδιαίρεσης, καθορίζεται ένα και μοναδικό Υποέργο, το αντικείμενο και η μέθοδος υλοποίησης του οποίου ταυτίζονται με το σύνολο του αντικειμένου και τη μέθοδο υλοποίησης της Πράξης.
Για κάθε Υποέργο υποβάλλεται Τεχνικό Δελτίο Υποέργου
Κατά κανόνα διακριτά ΤΔΥ υποβάλλονται για όλες τις συμβάσεις άνω των 60.000€. Από ότι μπορούμε να συμπεράνουμε από το ερώτημά σας πρέπει να καταχωριστούν στο ΟΠΣ 2 ΤΔΥ (ένα για τον πρόχειρο και ένα για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό).
Α/Α:
99893
Τίτλος:
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5000232
Ερώτηση
Παρακαλούμε όπως διαγράψετε την εγγραφή, απογραφικό δελτίο εισόδου με κωδικό ωφελούμενου 507622, ΑΦΜ: 110068066 και ΑΑ Δελτίου 1499109 διότι ως εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκε στην πράξη με κωδικό MIS 5000232.

Απάντηση
Η διαγραφή απογραφικών που έχουν υποβληθεί δεν είναι διαθέσιμη. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Διαχειριστική Αρχή να σας το επιστρέψει για να μηδενιστούν οι δείκτες και εσείς να το ακυρώσετε.
Α/Α:
99881
Τίτλος:
ΔΙΑΦΟΡΈΣ ΣΤΟ ΤΜΉΜΑ Β2 ΣΕ ΔΕΛΤΊΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 2018
Ερώτηση
Στο δελτίο Επίτευξης Δεικτών Πράξης με ID 5791 για την πράξη με MIS 5000084 (ΠΑΝ) τμήμα Β2, για την περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ, εξερχόμενοι από την πράξη έτος αναφοράς (2018) είναι 296 όσα τα συλλεχθέντα απογραφικά και όσα τα υποβληθέντα στο ΟΠΣ και συμφωνούν με τα στοιχεία του δικαιούχου. ¨Όμως η τιμή επίτευξης του δείκτη "Άνεργοι συμμετέχοντες του ολοκληρώνουν την παρέμβαση που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ (CR01) που εμφανίζεται στην εκτύπωση του δελτίου και στην σχετική αναφορά "Δείκτες ανα mis βάσει απογραφικών 3.5.2.3 είναι 294. Αντίστοιχα παρουσιάζεται μικρή διαφορά για την περιφέρεια Κεν.Μακεδονίας και Πελοποννήσου. ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις διευκρινήσεις σας
,
Απάντηση
Ο δείκτης CR01 της ΠΑΝ παράγεται όταν υποβληθεί δελτίο εξόδου και ο συμμετέχων έχει ολοκληρώσει την πράξη.
 Αν δεν έχει υποβληθεί απογραφικό εξόδου για ένα συμμετέχοντα ή όταν σε ένα απογραφικό έχει δηλωθεί ότι δεν ολοκλήρωσε την πράξη άλλα εγκατέλειψε νωρίτερα τότε δεν παράγετε ο δείκτης ΠΑΝ CR01.
Περισσότερες διευκρινήσεις θα σας δώσει ο δικαιούχος. Επίσης αν υπάρχει λάθος στα απογραφικά θα πρέπει να διορθωθεί για να διορθωθούν και οι δείκτες.
Α/Α:
99860
Τίτλος:
ΑΛΛΑΓΗ ΗΜ/ΝΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΕ ΔΕΛΤΙΟ
Ερώτηση
Καλημέρα σας.

Θα θέλαμε να αλλάξουμε την ημ'νια εξόδου στο δελτίο: 1501308 και id συμμετέχοντα: 671989 από 16/06/2018 σε 10/09/2018.

ευχαριστόυμε
Απάντηση
Θα πρέπει να ζητήσετε από την ΔΑ να σας επιστρέψει το δελτίο να διορθώσετε την ημερομηνία και να το υποβάλετε ξανά από την φόρμα.
Α/Α:
99757
Τίτλος:
MIS 5034955 - ΑΠΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΠ ΕΚΔΟΣΗΣ 2.0
Ερώτηση
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΠΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2.0 ΤΟΥ ΛΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ MIS 5034955.

Η ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ.
Απάντηση
Ο απέλεγχος του δελτίου μπορεί να γίνει από τον χρήστη μέσω της εφαρμογής, επιλέγοντας την ενέργεια "αναίρεση"
Α/Α:
99598
Τίτλος:
ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ
Ερώτηση
Για την επιτόπια επαλήθευση με α/α ελέγχου στο ΟΠΣ 1273, σε συνέχεια του ΔΚΔ 849/7-2-19 (ΑΔΔ 359/7-2-2019 -ΑΔΑ 66Γ1465ΧΙ8-Χ66), από την ενέργεια "Παρακολούθηση" καταχωρήσαμε στο Ιστορικό Σύστασης την Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης και ειδικότερα στο πεδίο "Τεκμηρίωση Συμμόρφωσης" καταγράφηκε ότι:
"Βάσει της αρ. πρωτ. 359/7-2-2019 Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης (ΑΔΑ 66Γ1465ΧΙ8-Χ66) και το σχετικό ΔΚΔ με ID 849/7-2-19, σύμφωνα με τα οποία ορίζεται κατ' αποκοπή δημοσιονομική διόρθωση ποσοστού 5% στο σύνολο των επαληθευμένων διοικητικά δαπανών της πράξης".
Ωστόσο δύναται το ποσό της διόρθωσης ανά λογιστική χρήση να συμφωνεί με το ΔΚΔ? Στην οριστική έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης είχε προταθεί μεγαλύτερο ποσό διόρθωσης, ωστόσο είχε τεθεί προθεσμία συμμόρφωσης, εντός της οποίας ο Δικαιούχος συμμορφώθηκε μερικώς και το τελικό ποσό διόρθωσης προσδιορίστηκε στην Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης. Τελικά ορίστηκε κατ' αποκοπή δημοσιονομική διόρθωση ποσοστού 5% επί των επαληθευμένων δαπανών συνολικού ποσού 70.000,00 €. Δύναται το ποσό αυτό της διόρθωσης να επιμεριστεί μεταξύ των δύο συστάσεων (ήτοι 35.000,00 € για καθεμία)?
Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτό , είναι αρκετό που γίνεται παραπομπή στο ΔΚΔ ή πρέπει να φαίνεται και κάπως διαφορετικά?
Απάντηση
Απάντηση ΕΥΘΥ:

Όσον αφορά στα ΔΚΔ, όπως αναφέρεται και στις «Οδηγίες για τις κατηγορίες Δελτίων Καταχώρισης Διορθώσεων (ΔΚΔ) και το χειρισμό των διορθώσεων», ο κανόνας είναι ότι συμπληρώνεται ένα ΔΚΔ ανά παρατυπία (εύρημα). Σχετικά με τις λογιστικές χρήσεις, μπορεί να συμπληρωθεί ένα ΔΚΔ για το συνολικό ποσό διόρθωσης που προκύπτει από μια παρατυπία (ένα εύρημα) για όλες τις λογιστικές χρήσεις ή και διαφορετικό ΔΚΔ ανά παρατυπία και ανά λογιστική χρήση.
Κατά συνέπεια, το αν συμφωνεί το ποσό της διόρθωσης ανά λογιστική χρήση με το ΔΚΔ εξαρτάται από το αν αυτό προκύπτει από μια παρατυπία (εύρημα) και αν η ΔΑ επιλέγει να καταχωρίσει τη διόρθωση αυτή με ΔΚΔ ανά λογιστική χρήση και όχι με ένα συνολικό για την εν λόγω παρατυπία.
Όταν στην Οριστική Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης περιλαμβάνεται σύσταση στο Δικαιούχο με προθεσμία συμμόρφωσης, το πεδίο: «Διόρθωση» συμπληρώνεται με τιμή: «ΟΧΙ» και δεν αποτυπώνεται ποσό (ή ποσοστό), δεδομένου ότι εάν συμμορφωθεί ο Δικαιούχος, μετά την οριστικοποίηση της Έκθεσης Επιτόπιας Επαλήθευσης (την ολοκλήρωση της επιτόπιας επαλήθευσης) δεν θα επιβληθεί διόρθωση. Άρα, η διόρθωση εφόσον προκύψει, θα προκύψει μετά το πέρας της προθεσμίας συμμόρφωσης του Δικαιούχου. Η ΔΑ δύναται στο κείμενο της σύστασης να περιγράφει ότι εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση, η διόρθωση που προτείνεται να επιβληθεί είναι…., χωρίς να συμπληρώνει το ποσό στο σχετικό πεδίο ποσού.
Στη διατύπωση του ερωτήματος (helpdesk) αναφέρεται ότι ορίστηκε κατ' αποκοπή δημοσιονομική διόρθωση ποσοστού 5% επί των επαληθευμένων δαπανών συνολικού ποσού 70.000,00 €.
Σημειώνεται ωστόσο, ότι από την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του Δικαιούχου στις συστάσεις - που είχαν περιληφθεί στην Οριστική Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης - όπως αυτή διατυπώνεται στην Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης (7/2/19), δεν είναι σαφές για ποια/ ποιες από τις διαπιστωθείσες παρατυπίες κρίνεται ότι πρέπει να επιβληθεί η κατ’ αποκοπή διόρθωση.
Σε περίπτωση που κατά την κρίση της ΔΑ έχει επιβληθεί κατ’ αποκοπή διόρθωση όχι μόνο σε μια αλλά σε περισσότερες διαπιστωθείσες παρατυπίες, συνάγεται ότι η διόρθωση είναι 5% (ή λιγότερο) για κάθε παρατυπία και λόγω της αρχής της μη σώρευσης διορθωτικών συντελεστών στο πλαίσιο του ίδιου διαγωνισμού εφαρμόζεται συνολικά 5%. Ωστόσο, δεν μπορεί το 5% να επιμεριστεί σε διαφορετικές παρατυπίες. Η αρχή της μη σώρευσης ορθά αναφέρεται στην Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης, ωστόσο δεν είναι σαφές για ποια/ ποιες από τις τρεις συστάσεις στις οποίες διαπιστώνεται μερική συμμόρφωση, επιβάλλεται κατ’ αποκοπή διόρθωση.
Η ορθή πρακτική ορίζει ότι στην αξιολόγηση των αντιρρήσεων του Δικαιούχου σε κάθε σύσταση θα πρέπει να είναι σαφές το αποτέλεσμα, δηλαδή πέρα από τη μερική συμμόρφωση θα πρέπει να διευκρινίζεται και ποια κατ’ αποκοπή διόρθωση τελικά επιβάλλεται για τη συγκεκριμένη παρατυπία (εύρημα). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα έπρεπε να είναι σαφές τόσο στο κείμενο της Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης, όσο και στην αξιολόγηση κάθε σύστασης στη σχετική οθόνη του ΟΠΣ, για ποιες παρατυπίες επιβάλλονται κατ’ αποκοπή διορθώσεις και το ύψος κάθε διόρθωσης.
Μετά την παράθεση όλων των διορθώσεων και την αναφορά στην αρχή τη μη σώρευσης, πρέπει να διευκρινίζεται ότι δεν εφαρμόζονται σωρευτικά οι κατ’ αποκοπή διορθώσεις που επιβάλλονται λόγω των διαφορετικών ευρημάτων στις ίδιες δαπάνες, αλλά εφαρμόζεται μόνο η δυσμενέστερη.
Σημειώνεται, ότι στο ΔΚΔ η κατ’ αποκοπή διόρθωση φαίνεται να είναι 10% και όχι 5%.
Α/Α:
99328
Τίτλος:
Σχετικά με επιμερισμό τιμής δείκτη
Ερώτηση
Στο ΤΔΠ (v.3.0 και v.3.1) της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5010725, ο επιμερισμός της τιμής του δείκτη Τ4638 έχει υπολογιστεί λανθασμένα από το σύστημα, αν και έχει επιλεγεί ο σωστός κωδικός κατανομής οριζόντιας πράξης.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε τροποποιήσει όλες τις πράξεις λόγω της αλλαγής των ποσοστών του ΕΠ, παρακαλούμε α) να μας γνωρίσετε εάν πρόκειται για λάθος του ΟΠΣ και αν τυχόν αφορά και άλλες πράξεις και β) για τις δικές υποδείξεις ή ενέργειες για τη σχετική διόρθωση. Ευχαριστούμε.
Απάντηση
Όταν για ένα δείκτη η ένδειξη "Συμπλήρωση στόχου ανά ΑΤΠ" = ΝΑΙ, η ανάλυση του δείκτη γίνεται από τον χρήστη και δεν ακολουθεί τα % της κατανομής στα ΑΤΠ.
 Για να γίνει η ανάλυση από το σύστημα, μπορείτε σε ΤΔΠ υπό επεξεργασία, να απενεργοποιήσετε την ένδειξη Συμπλήρωση στόχου ανά ΑΤΠ (πορτοκαλί πλήκτρο) και να αποθηκεύσετε εκ νέου.
Υπενθυμίζουμε ότι η ανάλυση δείκτη εκροών εμφανίζεται στην απόφαση ένταξης για εγκεκριμένο ΤΔΠ
Α/Α:
99268
Τίτλος:
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 5001667
Ερώτηση
Στην Πράξη με MIS 5001667 και τίτλο " ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ " απαιτείται τροποποίηση σύμβασης της δράσης με τίτλο: «Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Δυτικής Μακεδονίας» και της αντίστοιχης «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠεΣΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας».

Ως Υπεύθυνος Πράξης αιτήθηκα την αναγκαιότητα προέγκρισης από τη Μονάδα Β1', μια διαδικασία που ακολουθείται σε όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Ισχύει κάτι διαφορετικό για τα συγχρηματοδούμενα έργα της Τεχνικής Βοήθειας ή ακολουθείται η συνήθης διαδικασία, όπως περιγράφεται στο ΣΔΕ και με βάση την τελευταία τροποποίηση της ΥΠΑΣΥΔ; Σημειώνεται ότι η εν λόγω δράση αφορά σε Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας με π/υ το ποσό των εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Υπεύθυνος Πράξης

Ανδρέας Φιλιππόπουλος
Απάντηση
Σύμφωνα με την ΥΑ 137675/ΕΥΘΥ1016 (ΦΕΚ/Β/5968) (ΥΠΑΣΥΔ), άρθρο 40, παρ. 5.:
«Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης ο έλεγχος διενεργείται:
i) για συμβάσεις:
α) προμηθειών ή υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και
β) έργων με εκτιμώμενη αξία ανώτερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ,
πριν την υπογραφή της τροποποίησης και
ii) στις λοιπές συμβάσεις ήτοι:
α) προμηθειών ή υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και
β) έργων με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, κατά τη δήλωση της δαπάνης.»
Επίσης, στην παρ. 7 του ίδιου άρθρου που αφορά στην τεχνική βοήθεια, αναφέρεται: «Ειδικά στις περιπτώσεις ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής ΕΣΠΑ 2014-2020 από αναθέτουσες αρχές που είναι και αρμόδιοι φορείς ελέγχου των συμβάσεων αυτών, ο έλεγχος διενεργείται και ολοκληρώνεται κατ’ εξαίρεση με μόνη την καταχώρηση στο ΟΠΣ των σχετικών εγγράφων ελέγχου, χωρίς τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών, και εκδίδεται θετική γνώμη.»

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο έλεγχος νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων διενεργείται για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της τεχνικής βοήθειας με δικαιούχο τη ΔΑ, όπως και για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, με μόνη εξαίρεση τις προθεσμίες του ελέγχου, οι οποίες δεν ισχύουν για τα έργα τεχνικής βοήθειας (άρθρο 40, παρ. 7).
Όσον αφορά στη συγκεκριμένη πράξη με ΜΙS 5001667 και π/υ υποέργου: 62.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει των στοιχείων που παρατίθενται στο ερώτημά σας, ο έλεγχος νομιμότητας τροποποίησης της σύμβασης μπορεί να διενεργηθεί κατά την υποβολή της πρώτης δήλωσης δαπάνης του υποέργου, λόγω π/υ, επειδή δηλαδή, ο π/υ είναι μικρότερος των 60.000 χωρίς ΦΠΑ. Ο έλεγχος νομιμότητας τροποποίησης της σύμβασης μπορεί, βεβαίως, να διενεργηθεί και πριν την υπογραφή της τροποποίησης.
Α/Α:
99231
Τίτλος:
Διαγραφή/Διόρθωση συσχέτισης Δελτίου Επίτευξης Δεικτών με παλιότερη έκδοση του ΤΔΠ
Ερώτηση
Χαίρετε.
Το ΔΕΔ #4936 (για το 2018) είχε υποβληθεί κατά λάθος από το Δικαιούχο και υποθέτω είχε συσχετιστεί με παλιότερη έκδοσης του ΤΔΠ (v1.0) για το MIS 5008028.
Έχει νόημα η επιστροφή του στο Δικαιούχο ως έχει ή είναι πιο σωστό να διαγραφεί εντελώς και να συμπληρωθεί εκ νέου ώστε να συσχετιστεί με την πιο πρόσφατη έκδοση ΤΔΠ;

Ευχαριστώ για το χρόνο σας
Απάντηση
Εφόσον το δελτίο δεν έχει ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ μπορεί να το διαγράψει ο δικαιούχος. Για δελτία που έχουν υποβληθεί δεν επιτρέπεται η διαγραφή αλλά είτε τα διορθώνετε είτε τα ακυρώνετε. Μόνο εάν οι λείπει κάποιος δείκτης από το ΔΕΔΠ πρέπει να ακυρώσετε και να δημιουργήσετε ξανά ΔΕΔΠ επιλέγοντας το σωστό αα ΤΔΠ.
Α/Α:
99199
Τίτλος:
Τροποποίηση απόφασης ένταξης κρατικών ενισχύσεων
Ερώτηση
Στην Απόφαση Ένταξης με ΑΑ 6291 που αφορά τη Δράση "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" με Κωδικό ΟΠΣ 2633 θα πρέπει να γίνει ανάκληση του ΤΔΠ με κωδικό αριθμό ΟΠΣ 5040649 σύμφωνα και με την με αρ. πρωτ. 143/25/Α3/11.1.2019 (ΑΔΑ:ΨΩΨΝ465ΧΙ8-74Ν) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14.1.2019) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα: Απορρίψεις Επενδυτικών Σχεδίων της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), του ΕΣΠΑ 2014-2020-Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης Επενδυτικών Σχεδίων, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 22/10.1.2019. Η ανάκληση του ΤΔΠ θα πρέπει να γίνει λόγω επαναπροσδιορισμού της βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου στην ορθή βαθμολογία. Παρακαλούμε για τη συνδρομή σας.
Απάντηση
Για την ανάκληση της Πράξης θα πρέπει να υποβληθεί στο ΟΠΣ Δελτίο Ανάκλησης από το μενού της Παρακολούθησης "3.10 Απόφαση Ανάκλησης". Συγκεκριμένα στο μενού "Δημιουργία Απόφασης Ανάκλησης" θα επιλεγεί η περίπτωση Ανάκληση μεμονωμένων πράξεων μιας απόφασης Επιχειρηματικότητας. Με την οριστικοποίηση του Δελτίου Ανάκλησης, η Πράξη λαμβάνει την κατάσταση "Απενταγμένη". Στη συνέχεια μπορείτε να προχωρήσετε σε Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης ή Ορθή επανάληψη της Απόφασης Ένταξης.
Α/Α:
99176
Τίτλος:
ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΩΝ
Ερώτηση
Καλημέρα,

θα θέλαμε να μας γνωρίσετε το εξής:

Σε πράξη ή οποία έχει ολοκληρωθεί, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΟΠΣ, και στο τελευταίο Δελτίο Επίτευξης Δεικτών αποτυπώνεται πλήρως η εικόνα υλοποίησης των δεικτών της ολοκληρωμένης πράξης, θα συνεχίσουμε να ζητάμε τα εν λόγω δελτία (επίτευξης δεικτών) μέχρι και την καταχώρηση της Απόφασης ολοκλήρωσης? ή σταματάμε να το ζητάμε αφού έχουμε ήδη στο πρόσφατο όλη την εικόνα της υλοποίησης των δεικτών?


ευχαριστούμε


μύρων
Απάντηση
Όταν η πράξη έχει εκτελεστεί πλήρως, δεν καταχωρίζονται νέα Δελτία επίτευξης δεικτών για επόμενα έτη από το έτος πλήρους εκτέλεσης.
 
 
 
 
 
/ 51
[ 1 - 25 / 1264 ]